Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof is een bijzonder rechtscollege dat toeziet op de naleving van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten enerzijds en de naleving van de grondrechten anderzijds. Het Hof kan oordelen of wetsbepalingen bepaalde principes uit de Grondwet, zoals bv. het verbod op discriminatie of het gelijkheidsbeginsel, schenden. Indien dit het geval is kan het de bewuste wetsbepaling vernietigen. Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan een vernietiging tot wetsbepaling bij het Grondwettelijk Hof indienen. Men moet wel kunnen aantonen persoonlijk en rechtstreeks nadeel te ondervinden van de aangevochten bepaling.

In 2014 diende het Instituut een verzoek in bij het Grondwettelijk Hof om de passage van de wet die vaders bij de naamsoverdracht een vetorecht gaf, te laten vernietigen.
Het Instituut kwam in 2015 ook tussen in de procedure voor het Grondwettelijk Hof om de Wet Seksisme te verdedigen.