Wet seksisme

Op 3 augustus 2014 trad de nieuwe wet ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte (hierna:  Wet Seksisme) in werking. Deze wet geeft als enige ter wereld een definitie van seksisme en omschrijft het als een strafbaar feit. Dankzij dit wettelijk kader kan het Instituut slachtoffers van seksisme bijstaan.

Om als seksistisch veroordeeld te worden, moet het gedrag tegelijkertijd vijf kenmerken bevatten. Het gaat om:

  1. Elke uitspraak of handeling…
  2. in de openbare ruimte…
  3. die duidelijk bedoeld is…
  4. om één of meerdere specifieke personen…
  5. te vernederen omwille van hun geslacht, met een ernstige aantasting van de waardigheid van die persoon tot gevolg.

Grondwettelijk Hof

Op 20 januari 2015 diende de Parti Libertarien bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift in tot vernietiging van de Wet Seksisme. De wet zou volgens de verzoeker vaag en onduidelijk geformuleerd zijn en daardoor ongrondwettig.  Strafbare feiten moeten immers duidelijk en nauwkeurig worden omschreven. De Wet seksisme zou ook het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie inperken. De Parti Libertarien verzoekt de vernietiging van de wet met terugwerkende kracht, alsof de wet dus nooit zou hebben bestaan.

Het Instituut is tussengekomen in de procedure voor het Grondwettelijk Hof om de Wet Seksisme te verdedigen. De Wet Seksisme dicht een juridische leemte en geeft politie en gerecht een kader om seksistische straatintimidatie aan te pakken. Daarnaast zijn noch de vrijheid van meningsuiting noch de vrijheid van religie onbegrensd. Met het oog op een legitiem doel mag de wetgever redelijke grenzen aan deze vrijheden stellen. De vernietiging van de wet zou volgens het Instituut dan ook een grote achteruitgang betekenen.

Op 25 mei 2016 oordeelde het Grondwettelijk Hof over het beroep tot nietigverklaring van de Wet Seksisme, het verwierp alle principiële bezwaren (zie persbericht). “De door de wetgever [met de Seksismewet] nagestreefde doelstelling bestaat overigens niet alleen erin de rechten van de slachtoffers van seksistische gebaren of handelingen te beschermen, maar ook de gelijkheid van vrouwen en mannen te waarborgen, hetgeen een fundamentele waarde van de samenleving is, waarvan de verwezenlijking ten goede komt aan alle leden ervan en niet alleen aan de mogelijke slachtoffers van seksisme”, motiveerde het Grondwettelijk Hof zijn arrest.