Andere discriminaties

Naast ‘arbeid’ en ‘goederen en diensten’ zijn er nog andere domeinen waarin er zich een vorm van  geslachtsdiscriminatie kan voordoen en het Instituut de mogelijkheid heeft om op te treden.

Het Instituut behandelt ook klachten over pensioenregelingen, de sociale zekerheid, de gezondheidszorg (bijvoorbeeld de geslachtsgebonden terugbetaling van medicatie), de toegang tot en de deelname aan economische en politieke activiteiten, de vermelding in een officieel stuk of proces-verbaal en de sociale voordelen.

Indien u niet zeker bent of het Instituut bevoegd is om uw klacht te behandelen, kan u ons steeds contacteren voor meer informatie.

Dubbele familienaam

Tot 2014 kregen Belgische kinderen automatisch de familienaam van hun vader. Slechts in uitzonderlijke gevallen kon een moeder haar familienaam doorgeven aan haar kind. Het Instituut ontving regelmatig meldingen van ouders die hun kind de dubbele naam of de naam van de moeder wilden geven, maar dit niet konden. In 2012 adviseerde het Instituut de beleidsmakers om kinderen automatisch de dubbele naam toe te kennen en zo de gelijkheid van moeders en vaders te waarborgen.

Een eerste stap naar meer gelijkheid bij de naamsoverdracht werd gezet met de wet van 8 mei 2014, die geldt voor alle kinderen geboren vanaf 1 juni 2014. Deze wet laat ouders de keuze over de familienaam voor hun kinderen: de dubbele naam, alleen de naam van de moeder of alleen de naam van de vader. Wanneer de ouders het niet eens raken, of bij afwezigheid van een keuze, kreeg het kind automatisch de naam van de vader. De vader kreeg daardoor een vetorecht: hij kon beletten dat het kind (ook) de familienaam van de moeder kreeg.

Op 26 november 2014 diende het Instituut een verzoek in bij het Grondwettelijk Hof om de passage van de wet die vaders een vetorecht gaf, te laten vernietigen (persbericht). Op 14 januari 2016 deed het Grondwettelijk Hof uitspraak (persbericht). Het erkende dat een vetorecht voor de vader een discriminatie van de moeder inhoudt.

Het Instituut richtte naar aanleiding van deze uitspraak een aanbeveling aan de wetgever. Het beval aan om in geval van onenigheid tussen de ouders of wanneer er geen keuze wordt gemaakt, automatisch de dubbele familienaam toe te wijzen. Een neutrale regel zou de volgorde van de twee namen moeten bepalen.

De wet van 25 december 2016 bepaalt nu dat het kind voortaan een dubbele naam krijgt wanneer de ouders het niet eens raken over de naam van hun kind: de naam van de vader én de naam van de moeder naast elkaar. De namen komen in alfabetische volgorde. Ook wanneer de ouders geen naamkeuze maken, krijgt het kind de dubbele naam.

Wetgeving