Gender mainstreaming

Gender mainstreaming, of de geïntegreerde aanpak van de genderdimensie, is een strategie die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving wil versterken door de genderdimensie concreet in te bouwen in de verschillende domeinen van het overheidsbeleid. Waar nodig ondersteunt het Instituut het proces van gender mainstreaming door onderzoek.

Gender is het maatschappelijk mechanisme dat een onderscheid maakt tussen mensen op basis van hun geslacht en dat ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in stand houdt. Dit mechanisme zichtbaar maken is vaak een eerste stap. Statistieken en indicatoren vormen hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Statistieken en genderindicatoren

Het Instituut brengt regelmatig cijferpublicaties uit die genderongelijkheid in kaart brengen, de evolutie op dat vlak opvolgen en aangeven op welke domeinen er goede praktijken kunnen worden teruggevonden en welke obstakels juist om extra beleidsaandacht vragen.

Statistieken die zijn uitgesplitst naar vrouwen en mannen vormen de basis voor elke meting. Hoewel heel wat gegevens over individuen informatie over het geslacht bevatten, wordt deze informatie niet altijd voldoende geanalyseerd en weergegeven in publicaties. Daarom zijn genderindicatoren belangrijk: ze geven op een bevattelijke manier weer hoe vrouwen en mannen in België nog vaak geconfronteerd worden met een verschillende situatie en leefomstandigheden.

De publicatie Vrouwen en mannen in België biedt een uitgebreid overzicht van de belangrijkste genderindicatoren, ingedeeld in thematische hoofdstukken. De volgende onderwerpen komen aan bod: bevolking, migratie, inkomen en armoede, betaalde arbeid, ondernemerschap, de combinatie arbeid-gezin, tijdsbesteding, besluitvorming, gezondheid, criminaliteit, partnergeweld, mobiliteit, opleiding en wetenschap en technologie.