Project Gender & Work

Context

Op verzoek van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit is het Instituut verantwoordelijk voor de uitvoering van het project 'Gender & Work'. Dit project kadert in het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) en wordt gefinancierd door het herstelplan NextGenerationEU van de Europese Unie. De doelstelling van het project is om de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt te bevorderen en de negatieve effecten van de COVID-19-crisis op dat vlak tegen te gaan.

Hoewel er de afgelopen decennia veel vooruitgang is geboekt, wordt de Belgische arbeidsmarkt nog steeds gekenmerkt door aanzienlijke genderongelijkheden. De werkgelegenheidsgraad van vrouwen in 2022 (68,1%) blijft lager dan die van mannen (75,7%) en veel meer vrouwen (40,7%) dan mannen (11,9%) werken deeltijds, vaak omdat ze geen andere keuze hebben. De arbeidsmarkt wordt bovendien gekenmerkt door een belangrijke segregatie, zowel verticaal (glazen plafond) als horizontaal: vrouwen zijn oververtegenwoordigd in bepaalde minder gewaardeerde sectoren en ondervertegenwoordigd in de sectoren van de toekomst (technologieën, energie, bouw, enz.). De nog steeds ongelijke verdeling van huishoudelijke taken maakt het voor vrouwen nog moeilijker om werk en privéleven te combineren. Anno 2022 verdienen vrouwen nog gemiddeld 21% minder dan mannen (8% minder bij gelijke arbeidsduur).

De COVID-19-crisis heeft de bestaande ongelijkheden verscherpt. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in veel van de zogenaamde essentiële beroepen (gezondheidszorg en hulp aan personen, supermarkten, kinderopvang, schoonmaak, enz.) en bevonden zich vaak in de frontlijn van de strijd tegen de pandemie, terwijl juist deze beroepen inboeten aan maatschappelijke en financiële waardering. Vooral de meest kwetsbare vrouwen (kortgeschoolde vrouwen, vrouwen met een migratieachtergrond, vrouwen met een handicap, alleenstaande moeders, enz.) zijn hard getroffen door de sociale en economische gevolgen van de gezondheidscrisis. Het is dan ook van cruciaal belang om in het kader van het Belgische Plan voor Herstel en Veerkracht specifieke aandacht te besteden aan deze groep.

Uitvoering

Concreet bestaat het project uit twee delen die met elkaar interageren en elkaar versterken:

  • Een tweeledig onderzoek: enerzijds een diepgaande analyse van de gender(on)gelijkheden op de arbeidsmarkt in het algemeen en de gevolgen van de COVID-19-crisis op dat vlak, anderzijds een studie naar goede praktijken die de inclusie van vrouwen in kwetsbare situaties op de arbeidsmarkt bevorderen.
  • Een grootschalige projectoproep gewijd aan de inclusie van kwetsbare vrouwen op de arbeidsmarkt. Deze projectoproep werd in september 2022 gelanceerd en de projecten zijn in januari 2023 geselecteerd, voor een uitvoering tussen maart 2023 en augustus 2024.

Het project 'Gender & Work' voorziet ook in een specifieke valorisatiefase. In deze fase zal de informatie uit de analyses en de geselecteerde projecten worden verzameld om concrete beleidsaanbevelingen, opleidingsmateriaal en instrumenten te ontwikkelen. Er zal ook een sensibiliseringscampagne worden gevoerd om de aandacht te vestigen op de behoeften van deze kwetsbare groep.

Het project is van start gegaan op 1 november 2021 en loopt tot 31 oktober 2025.

NextGenerationEU