Actieplatform Beijing

In september 1995 bracht de vierde Wereldvrouwenconferentie in Beijing duizenden vrouwen en mannen samen, een nooit geziene vooruitgang voor de vrouwenrechten, die opkwamen voor hetzelfde doel: de gelijkheid van vrouwen en mannen en meer autonomie voor vrouwen in de hele wereld.Op deze conferentie werd voor het eerst de aandacht gevestigd op het bredere concept gender, in plaats van enkel op vrouwen. 

Tijdens deze conferentie werden met algemene consensus een Verklaring en een Actieprogramma aangenomen. De Verklaring weerspiegelt het engagement van de internationale gemeenschap voor de bevordering van de vrouw en de tenuitvoerlegging van het Actieprogramma, door erover te waken dat een genderperspectief wordt toegepast op nationaal, regionaal en internationaal niveau.

Het Actieprogramma definieert de maatregelen die op nationaal en internationaal niveau moeten genomen worden voor de bevordering van de vrouw in 12 prioritaire actiedomeinen: armoede, onderwijs en opleiding, gezondheid, geweld, gewapende conflicten, economie, besluitvorming, institutionele mechanismen, mensenrechten van vrouwen, de media het milieu, meisjes.

Het Actieprogramma dient tegenwoordig als referentiekader. Op Belgisch federaal niveau vormt het bijvoorbeeld de basis van de Wet Gender mainstreaming van 2007.

Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het Actieplatform van Peking heeft UN Women een website ontwikkeld waarop verschillende tools voor het maatschappelijk middenveld worden gepresenteerd: redactiekits op basis van de 12 actiedomeinen, logo’s, analyses, enquêtes, sensibiliseringscampagnes, …