Onderzoek

Om de discriminaties en ongelijkheden in het dagelijkse leven van transgender personen in België in beeld te brengen, heeft het Instituut in 2009 een onderzoek laten uitvoeren.

Dit waren de belangrijkste resultaten van dit onderzoek:

Juridische aspecten

De meeste transgender personen hebben kritiek op de zeer strikte medische criteria waaraan ze moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een officiële verandering van voornaam of van geslacht.

Veel transgender personen worden momenteel niet beschermd tegen discriminatie door de bestaande wetgeving, doordat ze niet officieel van geslacht zijn veranderd, en ook niet in een proces van transitie zitten, of dit van plan zijn te doen . Bovendien is minder dan de helft van de transgender personen ervan op de hoogte dat de wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen ook de discriminatie op grond van geslachtsverandering regelt, waardoor slechts weinig van hen klacht indienen wanneer zij slachtoffer worden van ongelijke behandeling.

Tewerkstelling

Op het vlak van tewerkstelling ervaren transgender personen heel wat problemen. Wanneer transgender personen wel aan het werk zijn, zijn ze vaak het slachtoffer van pesterijen. 54,1% verbergt zijn genderidentiteit dan ook op het werk. De meest negatieve reacties komen bovendien van collega’s. Wanneer er in een bedrijf een gelijkekansen- of diversiteitsbeleid bestaat, wordt daarin slechts in 9,5% van de gevallen aandacht besteed aan de transthematiek. Zowel werkgevers als transgender werknemers beschikken over te weinig informatie met betrekking tot hun rechten en plichten.

15,6% van de transgender personen in de studie is werkloos, ondanks een vaak hoog opleidingsniveau. Solliciteren verloopt bovendien dikwijls moeizaam. Onaangepaste identiteitsdocumenten en diploma’s verplichten mensen ertoe zich als transgender kenbaar te maken. Scholen en universiteiten zijn er immers (voorlopig nog) niet toe verplicht de naam op de diploma’s aan te passen.

Sinds de publicatie van deze studie is er op het vlak van diploma’s wel vooruitgang geboekt. In Vlaanderen is dit sinds 1 september 2012 via een decreet geregeld voor transseksuele personen die officieel van voornaam zijn veranderd. Voor de Waals-Brusselse Federatie heeft het Instituut samen met de federale ombudsdienst en de Waals-Brusselse Federatie zelf in 2012 een advies uitgebracht in verband met de huidige reglementering van de diploma’s en de discriminerende implicaties ervan voor transgender personen die van voornaam wijzigen.

Gezondheidszorg

60% van de transgender personen in de studie heeft ooit medische of psychologische hulp gezocht met betrekking tot hun genderidentiteitsproblemen. Nochtans heeft 62% van de respondenten al zelfmoord overwogen en heeft 22% een zelfmoordpoging achter de rug. Deze schokkende cijfers tonen aan dat het bestaande aanbod aan transspecifieke hulpverlening niet volstaat. In de enquête wordt aangegeven dat de toegang tot transspecifieke gezondheidszorg niet optimaal is. Bovendien worden slechts een deel van de chirurgische of andere interventies terugbetaald, wat de toegankelijkheid van de zorg niet ten goede komt. Tenslotte is er het probleem dat huisartsen en psychologen vaak niet over voldoende informatie beschikken om transgender personen op een goede manier op te vangen en naar de bevoegde diensten door te verwijzen.

Beeldvorming

Transgender personen getuigen over vooroordelen, stereotypen en misvattingen ten opzichte van hen.

Steun aan verenigingen

De meerderheid van de transgender personen in de studie heeft al een beroep gedaan op organisaties. Vaak werken deze organisaties met zeer beperkte middelen en drijven ze volledig op vrijwilligers. De organisaties vullen voor een stuk de leemte op door het gebrek aan Institutionele voorzieningen en transspecifieke hulpverlening en zouden beter gesubsidieerd moeten worden.

Links

  • De publicatie Leven als transgender in België
  • Download het advies van het Instituut in verband met het aanpassen van diploma’s voor transseksuele personen (enkel in het Frans beschikbaar)
  • Download het Vlaams decreet met betrekking tot voornaamswijziging op diploma’s (Hoofdstuk V, Art. 57 quater)