De invoering van een recht op deconnectie

Het Instituut is bevoegd om aanbevelingen aan de regering en het parlement te richten met het oog op het verbeteren van wet- en regelgeving. In dit kader heeft de Commissie voor Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Pensioenen van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers het Instituut om advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op het instellen van een echt recht om offline te zijn (55K 2307 001) en het wetsvoorstel betreffende het afmeldingsrecht (55K 1636 001).

Er wordt van meet af aan opgemerkt dat in dit advies geen analyse wordt gemaakt van de juridische wegen die worden voorgesteld om een dergelijk recht in te stellen, maar dat het de nadruk wil leggen op de verschillen in de situatie tussen mannen en vrouwen die volgens het Instituut de invoering van een recht op deconnectie rechtvaardigen.