De pensioenen van deeltijdse werknemers

Het Instituut werd gevraagd door de commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van de Kamer van volksvertegenwoordigers om een advies te formuleren over het wetsvoorstel nr. 119/1 van mevrouw  Sophie Thémont, mijnheer Marc Goblet, mijnheer Jean-Marc Delizée en mevrouw Leslie Leoni tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967. Dit koninklijk besluit behandelt  het algemeen reglement van het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. Het wetsvoorstel beoogt de afschaffing van het systeem waarbij de gepresteerde jaren van deeltijdwerkers die geen inkomensgarantie-uitkering krijgen, worden samengedrukt, zodat de in aanmerking genomen loopbaan-duur van de deeltijdwerkers in kwestie – hoofdzakelijk vrouwen – langer wordt en de betrokkenen makkelijker toegang krijgen tot de sociale rechten.