De tenuitvoerlegging van het IAO-verdrag nr. 190 over de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk

Het verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk en de aanbeveling nr. 206 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk werden goedgekeurd door de Internationale Arbeidsorganisatie (hierna IAO) tijdens de 108ste Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie die plaatsvond in Genève van 10 tot 21 juni 2019.

Het Verdrag nr. 190 erkent het recht van eenieder op een wereld zonder geweld en intimidatie, met inbegrip van gendergerelateerd geweld en intimidatie.

Het Instituut beveelt aan om het IAO-Verdrag nr. 190 zo snel mogelijk te bekrachtigen zodat België terzake een voortrekkersrol kan blijven spelen, en brengt een advies uit over deze bekrachtiging met een bijzondere focus op de genderkwesties.