Subscribe to Adviezen Feed

Adviezen

Er zijn 47 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

31 - 40 van 47 resultaten

De minister van Werk, de minister van Sociale Zaken en de minister van Zelfstandigen hebben aan het Instituut gevraagd om een advies uit te brengen over het voorontwerp van wet tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers, het koninklijk besluit betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers.

Dit advies gaat verder in op de wettelijke verplichtingen van een werkgever i.v.m. de toegang tot sanitaire en hygiënische voorzieningen van transgender personen, en op de manieren om hier als werkgever mee om te gaan zodat een respectvolle behandeling van alle personeelsleden gegarandeerd wordt.

Sinds de opkomst van informatie- en communicatietechnologieën is het arsenaal van daders van (ex-)partnergeweld erg uitgebreid. Stalkerware is zo’n ‘nieuwe tool’. Ondanks de verontrustende mogelijkheden die stalkerware biedt, betreft het een relatief onbekend fenomeen in België. Het Instituut wil daar verandering in brengen met de publicatie van zijn aanbeveling.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen beveelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan om de begrippen genderidentiteit en genderexpressie te integreren in al zijn ordonnanties die verband houden met gelijkheid en non-discriminatie.

Op basis van bestaand academisch onderzoek, goede praktijkvoorbeelden, beleidsmaatregelen van overheden op verschillende niveaus en input van het middenveld, werd een plan opgesteld ter voorkoming en bestrijding van alle vormen van homofobe en transfobe agressie vanwege de werkelijke of gepercipieerde seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie van een persoon in alle aspecten en alle fasen van diens leven.

Verschillende overheden hebben samengewerkt aan een reeks maatregelen om discriminaties op een structurele en gecoördineerde manier tegen te gaan.

De Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het Instituut om advies gevraagd over voorstel van resolutie nr. 2134/1 over het ouderschapsverlof.

Op basis van de onderzoeksresultaten van het onderzoek 'Partnerkeuze en huwelijkssluiting van allochtonen mannen', in het bijzonder van de diepte-interviews, werden er enkele actiepistes geformuleerd.

Het Instituut werkte een advies uit op basis van een onderzoek van de dienst Gedragswetenschappen van de federale politie (2016) en een wetenschappelijke update van dit onderzoek door het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (2021).

Het Instituut vindt het belangrijk te sensibiliseren rond de rechten van transgender personen. Op die manier wil het bijdragen aan de tolerantie en discriminatie helpen uitbannen.

Pagina's

31 - 40 van 47 resultaten