Subscribe to Adviezen Feed

Adviezen

Er zijn 47 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

41 - 47 van 47 resultaten

Met het oog op het versneld wegwerken van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvorming, formuleerde het Instituut enkele aanbevelingen.

De integratie van een genderdimensie in het collectieve opvangbeleid en de empowerment van vrouwen in de open en gesloten collectieve opvangcentra zijn noodzakelijk voor de realisatie van gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen en voor het bevorderen van gendergelijkheid.

Als orgaan dat verantwoordelijk is voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft het Instituut meerdere meldingen ontvangen van vrouwen en mannen, die verschillende vormen van discriminatie in de sport aanklagen, onder meer in verband met de toegang tot sportactiviteiten of-evenementen, tot sportfaciliteiten en in verband met de beoefening van sportactiviteiten.

De centrale doelstelling van dit onderzoek was het blootleggen van de diverse factoren en psychosociale en culturele processen die aan de oorsprong liggen van eergerelateerd geweld, en voorstellen te doen die het beleid en de aanpak met betrekking tot eergerelateerd geweld in België kunnen verbeteren.

Om het fenomeen 'wraakporno' beter tegen te gaan werd een wetsvoorstel ingediend ter bestrijding ervan. Gelet op het genderaspect van dit fenomeen werd het Instituut gevraagd een advies op te stellen voor de Commissie Justitie.

Het Instituut werd gecontacteerd door de commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van de Kamer van volksvertegenwoordigers met de vraag tot een advies aangaande twee wetsvoorstellen, met name het wetsvoorstel tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, teneinde de duur van het thematisch verlof voor mantelzorgers te verlengen, en het wetsvoorstel betreffende de aanpassing van het statuut van mantelzorger en de flexibele opname van het mantelzorgverlof.

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 2017 kunnen transgender personen tegen een verlaagd tarief een wijziging van hun voornaam verkrijgen door eenvoudigweg een verzoek in te dienen, vergezeld van een verklaring op erewoord betreffende de overtuiging dat het in de geboorteakte vermelde

Pagina's

41 - 47 van 47 resultaten