Wetsvoorstellen over mantelzorgverlof

Het Instituut werd gecontacteerd door de commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van de Kamer van volksvertegenwoordigers met de vraag tot een advies aangaande twee wetsvoorstellen, met name het wetsvoorstel tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, teneinde de duur van het thematisch verlof voor mantelzorgers te verlengen, en het wetsvoorstel betreffende de aanpassing van het statuut van mantelzorger en de flexibele opname van het mantelzorgverlof.