Aanpassing subsidiereglement Instituut

06 februari 2015

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verleent jaarlijks subsidies aan kleine projecten van verschillende verenigingen en dit ter bevordering van de emancipatie van de vrouw en/of de gelijkheid van vrouwen en mannen. Om het aanvragen van een subsidie te vergemakkelijken en te streven naar kwaliteitsvolle projecten die aansluiten bij zijn inhoudelijke prioriteiten, heeft het Instituut zijn subsidiereglement aangepast.

Vroeger kon een subsidieaanvraag op elk tijdstip van het jaar worden ingediend. Vanaf nu zal de raad van bestuur van het Instituut twee keer per jaar de ingediende aanvragen evalueren: in mei en in september. De subsidieaanvragen moeten bij het Instituut zijn ingediend ten laatste op 1 april of eind juli. Alle dossiers die reeds bij het Instituut werden ingediend en betrekking hebben op het begrotingsjaar 2015 vallen onder deze nieuwe regeling en zullen dus pas in mei aan de raad van bestuur worden voorgelegd.  

Het totaalbudget dat het Instituut kan toekennen aan subsidies is verminderd. Dit betekent dat inhoudelijke en kwalitatieve voorrangsregels een grotere rol gaan spelen. Organisaties die een aanvraag indienen wordt aangeraden om met deze voorrangsregels rekening te houden bij de omschrijving van hun project. Meer informatie over de gewijzigde voorrangsregels vindt u terug in de subsidiegids van het Instituut.

Het financiële aspect wordt versoepeld: bepaalde begrotingsposten zullen niet langer opgesplitst worden in procenten (90%, 75%, 30%). Vanaf nu kan een project voor 100% worden gefinancierd, met uitzondering van bepaalde uitgaven (meer info hierover in de subsidiegids). De aanvrager moet wel nog steeds kunnen aantonen dat voor het project ook andere financieringsbronnen zijn aangeboord. Sinds 2014 kent het Instituut maximum 7.000 euro toe per organisatie en per begrotingsjaar.

Meer informatie over de aanpassing van het subsidiereglement van het Instituut kunt u vinden in de subsidiegids. De subsidiegids 2015 wordt weldra op deze site gepubliceerd.