Aanstelling nieuwe Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen

17 december 2012

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister, Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, zijn verheugd over de aanstelling van de nieuwe Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen.

Wij bedanken in het bijzonder Magdeleine Willame-Boonen omdat zij het voorzitterschap van de Raad voor de komende vier jaar  heeft aanvaard. Magdeleine Willame-Boonen, een gezaghebbende persoon inzake gelijkheid, zal haar jarenlange ervaring als voormalig parlementslid en vervolgens als voorzitster van de Raad van Franstalige vrouwen in België ten dienste stellen van deze waardevolle instelling.

Ter herinnering: de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan opgericht door het Koninklijk Besluit van 15 februari 1993, en vervangen door dat van 4 april 2003. De Raad is een instrument om de feitelijke gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bereiken en genderdiscriminatie (zowel directe als indirecte) op te heffen. De Raad kan, binnen een redelijke termijn, adviezen en aanbevelingen opmaken, rapporten schrijven, onderzoek doen, maatregelen voorstellen en informatie en inlichtingen verschaffen over het gelijke kansenbeleid, op verzoek van de minister die bevoegd is voor de Gelijke Kansen of een andere minister, maar ook van organisaties, groepen, individuen, of op eigen initiatief. Haar taak bestaat er ook in verslagen op te stellen voor de Nationale Arbeidsraad.

Sinds zijn oprichting heeft de Raad reeds 133 adviezen uitgebracht . De onderwerpen die worden besproken in deze adviezen zijn gevarieerd, gaande van de kosten van partnergeweld over middelen van schadevergoeding voor werkneemsters in geval van discriminatie als gevolg van borstvoeding of nog discriminatie bij levensverzekeringen. De adviezen en aanbevelingen zijn beschikbaar op de website van de Raad ( http://www.raadvandegelijkekansen.be ).

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen neemt dagelijks het secretariaat van de Raad, het Bureau en de Commissies waar. Maar het voert ook verschillende onderzoeksactiviteiten uit, alsook studies voorafgaand aan het opstellen van adviezen en aanbevelingen. Het organiseert ook de studiedagen van de Raad verspreidt de informatie en documentatie die de Raad genereert.