Campagne ‘Verkrachting. Doorbreek de stilte’

18 februari 2014

Naar aanleiding van het Colloquium 'Stop Verkrachting', georganiseerd door de Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen Joëlle Milquet en de Senaat op de internationale vrouwendag van 8 maart 2013, zijn aanbevelingen geformuleerd die omgezet werden in een reeks van concrete maatregelen. Minister Milquet heeft het Instituut daartoe gevraagd experts samen te brengen om de verschillende elementen in kaart te brengen en te komen tot oplossingen vanuit het beleid.

Eén van de meest zorgwekkende vaststellingen was het 'dark number' en de nood om de aangiftebereidheid op te trekken. Eerst en vooral zijn de officiële cijfers rond seksueel geweld nog erg hoog. Zo werden er in 2013 in totaal 689 gevallen van seksueel geweld binnen de familie geregistreerd. In de publieke sfeer werden er vorig jaar 2.866 verkrachtingen geregistreerd, en 195 groepsverkrachtingen. Vergeleken met vorige jaren zijn de cijfers gedaald. In 2010 werden er nog 3.177 verkrachtingen geregistreerd, en 271 groepsverkrachtingen in 2009.

Uit de veiligheidsmonitor blijkt echter, dat nog steeds ongeveer 90% van slachtoffers van verkrachting geen aangifte doet bij de politie, en dit om allerlei redenen. Deze verkrachtingen zijn dan ook niet in de statistieken opgenomen. Het 'dark number' laat ook niet toe om de omvang en de kenmerken van het fenomeen correct in te schatten, en bijgevolg een adequate strategie te voeren om seksueel geweld te bestrijden en te voorkomen.

Aangifte doen is een onontbeerlijke stap om een onderzoek te voeren, opdat de dader gevat en veroordeeld zou kunnen worden. Het is een manier om het slachtoffer in contact te brengen met een persoon die luistert, die hem/haar omkadert en begeleidt naar de aangewezen gesprekspartners. Het is een eerste stap om op de meest geschikte manier opgevangen te worden, zodat het geweld op een rechtvaardige manier kan hersteld worden. Het is dan ook van het grootste belang om het brede publiek te sensibiliseren.

Vandaar de campagne, die de minister lanceert samen met de politie en het Instituut, om slachtoffers van seksueel geweld aan te zetten aangifte te doen. Verkrachting en andere vormen van seksueel misbruik zijn een misdaad. Het slachtoffer treft nooit of te nimmer de schuld. Alle nog bestaande mythes daarrond moeten worden doorbroken. Het moet duidelijk zijn dat de slachtoffers terecht kunnen bij de politie.

De sensibiliseringstools voor de campagne bestaan uit een clip, een website en een brochure. De minister lanceert een oproep om ze zo breed mogelijk te delen via de pers, eigen websites, sociale media (via bijvoorbeeld Facebook aan de hand van een picbadge en achtergrondcover) met het doel zoveel mogelijk mensen te bereiken en de stilte te doorbreken.

Op de website www.hulpnaverkrachting.be bedoeld voor slachtoffers, hun vrienden en familieleden vind je alle mogelijke informatie, over schuldgevoelens, over aangifte te doen, de procedure, wanneer slachtoffers naar een ziekenhuis kunnen gaan, wat ze het beste doen onmiddellijk na seksueel geweld … Een zoeksysteem in de website geeft slachtoffers bovendien het adres en telefoonnummer van hun lokale politiezone of lokale dienst slachtofferbejegening van de politie, wat eveneens de slachtoffers moet aanmoedigen om aangifte te doen, door hen de juiste informatie te geven. De website is aangepast voor smartphone en tabletgebruik. 

Er zullen 20 000 brochures verstuurd worden door het Instituut naar politiecommissariaten, OCMW’s, parketten, gemeenten, ziekenhuizen, vrouwenverenigingen en verenigingen tegen geweld tegen vrouwen. Al deze organisaties worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de Sensibiliseringsweek 'Verkrachting. Doorbreek de stilte' op de sociale media, door de clip te verspreiden, de picbadge te afficheren, de achtergrondcover van de campagne en door naar de website door te verwijzen.