Conclusies en aanbevelingen wetenschappelijk onderzoek naar eergerelateerd geweld in België

27 januari 2012

In december 2011 werd het eerste Belgische fenomeenonderzoek naar eergerelateerd geweld afgesloten. Dit onderzoek werd uitgewerkt door de VUB en Ugent in opdracht van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Binnenlandse Zaken.

Hoewel eergerelateerd geweld een complex fenomeen is, dat moeilijk gevat kan worden in een eenduidige definitie, zijn de meeste actoren het er over eens dat eergerelateerd geweld een specifiek fenomeen is dat een specifieke aanpak vergt.

De laatste jaren wordt België steeds vaker geconfronteerd met eergerelateerd geweld. Uit het onderzoek blijkt dat het fenomeen wijdverspreid is: alle bevraagde partijen uit het onderzoek werden al ooit geconfronteerd met feiten ven eergerelateerd geweld, maar halen aan onvoldoende kennis te hebben van het fenomeen.  De specificiteit van het fenomeen onvoldoende onderkennen kan leiden tot ernstige inschattingsfouten betreffende de ernst van de situatie en het risico op escalatie van het geweld.

Bovendien hebben zich enkele situaties met een dramatische afloop voorgedaan en lokale hulp- en politiediensten staan voor de niet-evidente opdracht om adequaat met dit fenomeen om te gaan. Om deze reden werkten de FOD Binnenlandse Zaken en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de opdracht uit om een verkennend onderzoek te verrichten naar het fenomeen eergerelateerd geweld in België, met als doel ondersteuning te bieden aan de uitwerking van een integraal en geïntegreerd beleid.

Dit onderzoek maakt de complexiteit van dit fenomeen inzichtelijk, brengt de diverse vormen van eergerelateerd geweld in kaart, legt de diverse factoren en achterliggende processen, oorzaken en geweldsvormen bloot en formuleert concrete aanbevelingen die een vroegtijdige herkenning en detectie van diverse vormen van eergerelateerd geweld toelaten en een gepaste hulpverlening voorop stellen. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de definiëring en conceptualisering van het begrip 'eergerelateerd geweld' enerzijds en op manieren om een beleid en interventies te ontwikkelen om het fenomeen op een efficiënte manier aan te pakken anderzijds.

Op deze website vindt u voorlopig enkel de aanbevelingen en de conclusies van het onderzoek. Het volledige onderzoek kan opgevraagd worden bij het Instituut. Voorlopig is enkel de Nederlandstalige versie beschikbaar, de Franstalige versie zal binnen enkele weken beschikbaar zijn.