Europese richtlijn over work-life balance

17 mei 2019

Het Europees Parlement stemde op 28 maart 2019 over een nieuwe richtlijn die het voor ouders en verzorgers makkelijker moet maken om hun werk te combineren met hun privéleven. De opgenomen maatregelen zijn erop gericht om gendergelijkheid te bevorderen. De richtlijn legt minimumvoorwaarden op aan de EU-lidstaten in het kader van combinatie werk en gezin. België zal alvast een aantal aanpassingen moeten doen aan de wetgeving om te voldoen aan de internationale verplichtingen. Voor vaderschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof moeten werknemers expliciet het recht krijgen om terug te keren naar dezelfde of een gelijkwaardige functie. Ook discriminatie omwille van het opnemen van zorgverlof of flexibele werkregelingen wordt uitdrukkelijk verboden. België zal ook effectieve en afschrikwekkende sancties moeten voorzien indien er een inbreuk wordt gemaakt op de wetgeving. De richtlijn moet nog aangenomen worden door de Raad van de Europese Unie. De lidstaten hebben na publicatie van de richtlijn in het Publicatieblad van de EU drie jaar de tijd om aan de nieuwe minimumvereisten te voldoen.

Als equality body voor gender zal het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen moeten instaan voor de strijd tegen de discriminaties die in deze richtlijn aan bod komen. Dit wordt best verduidelijkt in de wettelijke opdracht van het Instituut. Ook het wetgevend kader dat burgers de bescherming biedt tegen ongunstige behandeling waar ze volgens de richtlijn recht op hebben, moet aangepast worden. Daarnaast heeft het Instituut ook voldoende middelen nodig om zijn opdracht te kunnen uitvoeren.