Genderanalyse van de resultaten van de federale verkiezingen van 13 juni 2010

08 september 2010

Het Instituut kijkt steeds met belangstelling uit naar de resultaten van de verkiezingen. Bij de federale verkiezingen van 7 juni 2007 maakten vrouwen ongeveer één derde uit van de verkozenen (36,7% voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en 30% voor de Senaat). We willen nagaan of er bij de federale verkiezingen van 13 juni 2010 een toename, afname dan wel stagnatie optrad.

Lees er meer over in de genderanalyse van de resultaten van de federale verkiezingen op 13 juni 2010 (het vierde deel "Samenstelling van de federale regering" van dit document werd op 27 januari 2012 aangevuld).