Groep van deskundigen inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO) - Oproep tot kandidaatstelling

17 februari 2022

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) heeft tot doel geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden, de rechten van slachtoffers te beschermen en nationale en internationale samenwerking tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bevorderen. België heeft dit Verdrag geratificeerd op 14 maart 2016.

De Groep van deskundigen inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO) houdt toezicht op de uitvoering van dit Verdrag door de landen.

GREVIO bestaat momenteel uit 15 leden afkomstig uit Albanië (voorzitster), IJsland, Slovenië, Griekenland, Zwitserland, Nederland, Noorwegen, Slovenië, Georgië, Duitsland, Zweden, Portugal, Italië, Malta en Frankrijk.

Het mandaat van vijf GREVIO-leden verstrijkt op 30 augustus 2022. 24 staten die partij zijn, waaronder België, hebben het recht om kandidaten voor te dragen.

De staten die partij zijn worden verzocht om vóór 30 maart 2022 de namen en cv's van maximaal drie kandidaten per staat voor te leggen aan het secretariaat-generaal van de Raad van Europa, waarbij erop wordt toegezien dat het volgende standaard-cv wordt gebruikt.

België hecht groot belang aan het Verdrag van Istanbul. Het is een actief lid van dit verdrag. Het is echter niet vertegenwoordigd in GREVIO. Er is dan ook een verlangen om België in GREVIO te zien zetelen. Daarom wil België een oproep lanceren tot het indienen van kandidaturen voor deze verkiezing, die op 31 mei 2022 zal plaatsvinden.

De verkiezing van de leden van GREVIO is met name gebaseerd op "competentie op het gebied van de mensenrechten, gendergelijkheid, geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld of de hulp aan en bescherming van slachtoffers, of die aantoonbare beroepservaring hebben op de door dit Verdrag bestreken gebieden". Deze leden moeten ook "de voornaamste rechtstelsels" en "relevante actoren en instanties op het gebied van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld" vertegenwoordigen.

Er werden prioritaire criteria voor de verkiezing van deskundigen vastgesteld:

  • Beschikken over competenties en/of beroepservaring die onvoldoende vertegenwoordigd zijn binnen GREVIO.
  • Afkomstig zijn uit geografische gebieden die niet vertegenwoordigd zijn in GREVIO.
  • Vertegenwoordiger zijn van een rechtstelsel dat niet vertegenwoordigd is in GREVIO.
  • Behoren tot het ondervertegenwoordigde geslacht in GREVIO.

Hieraan kan, voor België, nog worden toegevoegd: tweetaligheid (FR/NL), aantoonbare deskundigheid in gendergerelateerd geweld, over voldoende tijd beschikken, ervaring uit het middenveld, transversale kennis van de thema's en onafhankelijkheid (de leden van GREVIO ontvangen geen instructies van welke regering, organisatie of persoon dan ook over hoe zij hun functie als leden van GREVIO moeten uitvoeren).

Meer informatie over de regels voor de verkiezingsprocedure van de leden van de GREVIO is te vinden in Resolutie CM/Res(2014)43.

Indien u meent aan deze criteria te voldoen en zich kandidaat wenst te stellen, verzoeken wij u om uw belangstelling aan het Instituut kenbaar te maken (per e-mail: nicolas.belkacemi@iefh.belgique.be) en ons uiterlijk op 4 maart 2022 het volledig ingevulde cv te bezorgen.

Er kan geen enkele individuele aanvraag worden gericht aan het Secretariaat-generaal van de Raad van Europa. De mogelijkheid om een kandida-a-t-e voor te dragen moet vooraf op Belgisch niveau worden overeengekomen. Daartoe zal een jury alle ontvangen kandidaturen evalueren en op basis van de ontvangen cv's bepalen welke kandidaturen het beste aan de bovengenoemde selectiecriteria voldoen.