Groep van deskundigen inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO) – Oproep tot kandidaatstelling

13 augustus 2021

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) heeft tot doel geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden, de rechten van slachtoffers te beschermen en nationale en internationale samenwerking tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bevorderen. België heeft deze Verdrag geratificeerd op 14 maart 2016.

De Groep van deskundigen inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (GREVIO) houdt toezicht op de uitvoering van dit Verdrag door de landen.

Tot voor kort bestond GREVIO uit 15 leden: Turkije, Servië, Slovenië, Albanië, Frankrijk, Griekenland, Georgië, Zweden, Duitsland, Malta, Zwitserland, Italië, Noorwegen, Portugal en Nederland.

Nu Turkije zich heeft teruggetrokken uit het Verdrag van Istanbul, is er een zetel in GREVIO vrijgekomen. Er is dus een verkiezing gepland om deze zetel te bezetten.

19 staten die partij zijn, waaronder België, hebben het recht om kandidaten voor te dragen. De staten die partij zijn worden verzocht om vóór 6 oktober 2021 de namen en cv's van maximaal drie kandidaten per staat voor te leggen aan het secretariaat-generaal van de Raad van Europa, waarbij erop wordt toegezien dat een standaard-cv wordt gebruikt.

België hecht veel belang aan het Verdrag van Istanbul. Het is dus een actief lid van dit verdrag. Het is echter niet vertegenwoordigd in GREVIO. Er is een verlangen om België in GREVIO te zien zetelen.

De verkiezing van de leden van GREVIO is met name gebaseerd op "competentie op het gebied van de mensenrechten, gendergelijkheid, geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld of de hulp aan en bescherming van slachtoffers, of die aantoonbare beroepservaring hebben op de door dit Verdrag bestreken gebieden". Deze leden moeten ook "de voornaamste rechtstelsels" en "relevante actoren en instanties op het gebied van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld" vertegenwoordigen.

Er werden prioritaire criteria voor de verkiezing van deskundigen vastgesteld:

  • Beschikken over competenties en/of beroepservaring die onvoldoende vertegenwoordigd zijn binnen GREVIO.
  • Afkomstig zijn uit geografische gebieden die niet vertegenwoordigd zijn in GREVIO.
  • Vertegenwoordiger zijn van een rechtstelsel dat niet vertegenwoordigd is in GREVIO.
  • Behoren tot het ondervertegenwoordigde geslacht in GREVIO

Hieraan kan, voor België, nog worden toegevoegd: tweetaligheid (FR/NL), deskundigheid in gendergerelateerd geweld, kennis van de Belgische politiek en van andere landen, over voldoende tijd beschikken, ervaring uit het middenveld, transversale kennis van de thema's en onafhankelijkheid (zij ontvangen geen instructies van welke regering, organisatie of persoon dan ook over hoe zij hun functie als leden van GREVIO moeten uitvoeren).

Er kan geen enkele individuele aanvraag worden gericht aan het Secretariaat-generaal van de Raad van Europa. De mogelijkheid om een kandida(a)t(e) voor te dragen moet vooraf op Belgisch niveau worden overeengekomen.

Indien u van mening bent dat u aan deze criteria voldoet en u wenst zich kandidaat te stellen, verzoeken wij u om uiterlijk op 17 september 2021 contact op te nemen met het Instituut.