Nieuwe publicatie: Handelingen van de seminariecyclus gender mainstreaming

29 maart 2009
Cover Handelingen van de seminariecyclus gender mainstreaming

Deze publicatie heeft tot doel om aan te tonen hoe de publieke overheden de genderdimensie in hun beleid kunnen integreren en operationeel kunnen maken, teneinde de gelijkheid van vrouwen en mannen te versterken. Deze bijdrage buigt zich eveneens over de verschillende concepten, methodes, structuren en instrumenten.  Allereerst zal het principe van genderbudgeting behandeld worden. Vervolgens zal besproken worden hoe de genderdimensie geïntegreerd kan worden in de ontwikkeling en de definitie van beleidslijnen. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan de gendertest. 

In het volgende deel zal aangetoond worden hoe gender mainstreaming in de werking van een administratie geformaliseerd kan worden. Hier zal onder andere aan bod komen hoe men gelijke kansen voor vrouwen en mannen kan verwerken in overheidsopdrachten en -subsidies. 

Ten slotte zal besproken worden hoe de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen en de structuren geëvalueerd kan worden. Genderstatistieken en -indicatoren vormen een instrument voor deze evaluatie, evenals de verslagen van de nog op te richten interdepartementale coördinatiegroep. Doorheen de verschillende onderdelen van deze publicatie zullen ook voorbeelden van good practices uit het buitenland aangehaald worden.