Persbericht Armoede en gender: Open brief aan de toekomstige regering

18 september 2014

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting richten een open brief aan de toekomstige regering om de aandacht te vestigen op bepaalde elementen van de genderdimensie van de armoede. In deze brief herinneren het Instituut en het Steunpunt aan een aantal vaststellingen over ongelijkheden in twee takken van de sociale zekerheid - werkloosheid en pensioenen - en inzake werkgelegenheid. Deze vaststellingen leiden tot een reeks van aanbevelingen, waaronder de noodzaak om de impact te evalueren van elk nieuw beleid, in het bijzonder inzake sociaal-economische materies, op de gelijkheid van vrouwen en mannen (gender mainstreaming). Ook de werkgelegenheid staat centraal, aangezien een kwaliteitsvolle job de beste bescherming tegen armoede is.

Voor meer informatie, lees het persbericht dat werd verspreid op 18 september.