Persbericht In NAAM van de gelijkheid van mannen en vrouwen

13 juni 2012

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen beveelt  aan om het Burgerlijk Wetboek aan te passen opdat de namen van beide ouders aan hun kinderen worden doorgegeven om zo een echte gelijkheid tussen vrouwen en mannen te waarborgen.

Het Instituut heeft vastgesteld dat de huidige regels voor de overdracht van de naam aan het kind een discriminatie op grond van het geslacht uitmaken en de internationale regels schenden die elke discriminatie tussen mannen en vrouwen veroordelen, in het bijzonder wat betreft de overdracht van de familienaam aan het kind. Naast het discriminerende aspect van deze regel, die koppels verplicht om kinderen de naam van de vader te geven, kan hij leiden tot een meer uitgesproken wens van ouders naar de geboorte of de adoptie van een jongen in plaats van een meisje met het oog op de voortzetting van de familienaam doorheen de volgende generaties.

Het Instituut heeft daarom beslist om de politieke gezagsdragers te interpelleren over de gegrondheid van deze ongelijkheid, en zijn advies bezorgd aan de ministers van Justitie en Gelijke Kansen, de voorzitster van de Commissie Justitie en van het Adviescomité Gelijke Kansen van de Senaat en aan de afgevaardigden voor de rechten van het kind.

Voor meer informatie, lees het persbericht en het advies betreffende de aanpassing van de regels van het Burgerlijk Wetboek aangaande de overdracht van de naam aan het kind.