Protocol tussen het Instituut en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

24 juni 2016

Op 3 februari 2016 werd een samenwerkingsprotocol van kracht tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De bedoeling van dit protocol is om het Instituut aan te duiden als orgaan ter bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen voor de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in uitvoering van verschillende Brusselse ordonnanties:

 • de ordonnantie van 4 september 2008 ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brussels ambtenarenapparaat;
 • de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt;
 • de ordonnantie van 11 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode.

Zoals vereist in de Europese richtlijnen, voorzien deze ordonnanties in de aanstelling van een orgaan voor de bevordering van de gelijke behandeling.

Door dit protocol is het Instituut bevoegd om hulp te verlenen aan slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht of een gelijkgesteld criterium, onderzoek te voeren en in alle onafhankelijkheid adviezen en aanbevelingen uit te brengen in de bevoegdheidsdomeinen van het Brussels Gewest.

Het protocol verduidelijkt het onderwerp en de praktische details van de samenwerking. Het gaat in het bijzonder over de volgende acties:

 • Behandeling van meldingen/klachten - aanspreekpunt en hulp voor slachtoffers;
 • Uitvoeren van onafhankelijk onderzoek;
 • Uitbrengen van adviezen en/of aanbevelingen;
 • Uitwisseling van informatie tussen de partijen;
 • Uitwisseling van informatie met de gelijkaardige Europese organen;
 • Informatie en sensibilisering in de publieke en institutionele sfeer;
 • Begeleidingscomité;
 • Jaarverslag en evaluatie.