Toename van meldingen over gedwongen huwelijken

25 november 2020

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft de afgelopen weken verschillende meldingen van gevallen van gedwongen huwelijken ontvangen. Deze situaties zijn meestal alarmerend en vormen een dreigend risico op gedwongen huwelijken.

Gezien de aanzienlijke toename van deze verontrustende situaties, wenst het Instituut te herinneren aan het bestaan van specifieke richtlijnen sinds de inwerkingtreding van circulaire COL 6/2017, met inbegrip van de aanwijzing van referentiepersonen op politieel en justitieel niveau.

Binnen elk parket-generaal en elk parket van de procureur des Konings is de referentiemagistraat inzake partnergeweld de referentiemagistraat voor deze kwestie. Evenzo zijn de referentiepolitieagenten op het gebied van huiselijk geweld in de politiezones van het land in principe ook referentiepolitieagenten op het gebied van gedwongen huwelijken. Ten slotte heeft de federale politie ook referentiepolitieagenten die verantwoordelijk zijn voor deze zaak.

Het Instituut herinnert eraan dat het belangrijk is contact op te nemen met deze beroepsbeoefenaars om degelijk advies in te winnen en passende maatregelen te nemen in situaties die als risicovol worden beschouwd. Deze circulaire biedt politieagenten en magistraten namelijk de instrumenten die zij nodig hebben om gedwongen huwelijken beter te begrijpen en om gepaste wijze onderzoek te kunnen verrichten. Het openbaar ministerie kan civielrechtelijke, beschermende en strafrechtelijke maatregelen nemen om gedwongen huwelijken te voorkomen, de slachtoffers de nodige bescherming te bieden en hen te herinneren aan het wettelijk kader dat moet worden nageleefd.

Het Instituut nodigt ook iedereen die met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd uit om de gids over gedwongen huwelijken voor professionals te raadplegen. Deze gids geeft concrete antwoorden door de kennis van het fenomeen te vergroten, door instrumenten aan te reiken om situaties beter op te sporen en door advies te geven om de slachtoffers op gepaste wijze te ondersteunen en/of te begeleiden.