Opdrachten

Het Instituut is een overheidsdienst (parastatale B) en is wettelijk bevoegd om:

  1. de studies en onderzoeken betreffende gender en gendergelijkheid te verrichten, ontwikkelen, ondersteunen en coördineren, en de impact van de concrete beleidslijnen, programma's en maatregelen vanuit genderperspectief te evalueren;
  2. aanbevelingen te richten tot de overheid ter verbetering van de wetten en reglementeringen;
  3. aanbevelingen te richten tot de overheid, privépersonen of instellingen naar aanleiding van de resultaten van de onder 1 vermelde studies en onderzoeken;
  4. ondersteuning en bijstand te organiseren aan de verenigingen die actief zijn op het vlak van gendergelijkheid, of voor projecten ter bevordering van gendergelijkheid;
  5. binnen de perken van zijn doelstelling, hulp te verlenen aan iedereen die om raad vraagt in verband met de omvang van zijn rechten en plichten. Die hulp laat de betrokkene toe om inlichtingen en raadgevingen te verkrijgen over de middelen die hij/zij kan aanwenden om zijn/haar rechten te doen gelden;
  6. in rechte op te treden in rechtsgeschillen waartoe de toepassing van de strafwetten en andere wetten die specifiek tot doel hebben gendergelijkheid waarborgen, aanleiding kan geven;
  7. in het kader van zijn opdracht, alle nodige informatie, documentatie en archieven aan te leggen en te verstrekken;
  8. de statistische gegevens en de rechterlijke beslissingen die nuttig zijn voor de evaluatie van de wetten en reglementeringen betreffende gendergelijkheid te verzamelen en te publiceren, zonder mogelijkheid tot identificering van de betrokken partijen;
  9. wanneer het Instituut feiten inroept die aanleiding geven tot een vermoeden van een discriminerende behandeling zoals bedoeld in de wetten en reglementering betreffende gendergelijkheid, aan de bevoegde overheid te vragen om op de hoogte gebracht en gehouden te worden van de resultaten van de analyse van de bewuste feiten;
  10. een netwerkstructuur uit te werken met de verschillende betrokken partijen in het domein van gendergelijkheid.