Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 195 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

141 - 150 van 195 resultaten

België zet zich al vele jaren in voor de bestrijding van gendergerelateerd geweld omdat het dit als een kernelement van de gelijkheid van vrouwen en mannen beschouwt. Sinds 2001 concretiseert België zijn beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld via een nationaal actieplan (NAP).

Tussen 2 mei en 9 juni 2017 hebben onderzoekers van de Western University en het Instituut, in samenwerking met de partners van het Instituut, een nationale online enquête uitgevoerd over de impact van partnergeweld op werk, werknemers en werkplekken. De enquête omvatte meer dan 40 vragen over de ervaringen van werknemers met partnergeweld en de werkomgeving.

In opdracht van het Instituut voerde het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid een specifieke analyse uit die dieper inging op de verbanden tussen de gegevens over intrafamiliaal geweld en partnergeweld enerzijds en de andere gezondheidsinformatie in de Gezondheidsenquête.

Met deze folder wil het Instituut transgender en non-binaire personen aansporen om zich voor elke informatievraag of klacht over hun rechten tot het Instituut te richten.

In het kader van het Europese project 'De uitdaging van mainstreaming voor de vakbondsbeweging: Hoe kunnen vakbonden gelijkheid integreren tussen vrouwen en mannen, op het werk en in het dagelijks leven?' werd een charter gelijkheid van de Belgische vakbonden opgesteld. In 2006 en 2007 werd dit charter opgevolgd en geëvalueerd.

De e-Codex Gelijkheid V/M is een chronologisch geordend geheel van verdragen en wetteksten m.b.t. thema’s waarvoor het Instituut bevoegd is.

Deze onderzoeksopdracht heeft verschillende doelstellingen. Een eerste doelstelling bestaat erin om het voorkomen van intiem partnergeweld in holebirelaties op een systematische manier in kaart te brengen. Een tweede doelsteling is de exploratie van hoe holebislachtoffers van intiem partnergeweld dit geweld ervaren. Een derde doelstelling is het bekijken van de problematiek vanuit het perspectief van de hulpverleners.

Studie naar de factoren die de vrijheid van jongens en mannen van vreemde oorsprong in België beperken in hun partnerkeuze.

Verslagen over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1996 te Peking heeft plaatsgehad.

Dit rapport, dat op verzoek van het Instituut is opgesteld door de Equality Law Clinic van de ULB, analyseert de impact van het arrest van het Grondwettelijk Hof op het Belgische recht en de manieren waarop gevolg kan worden gegeven aan dit arrest in het licht van de eerbiediging van de mensenrechten en van het vergelijkend recht.

Pagina's

141 - 150 van 195 resultaten