Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 185 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

141 - 150 van 185 resultaten

Verslagen over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1996 te Peking heeft plaatsgehad.

In het kader van het Belgisch relanceplan gefinancierd door de Europese Unie en op initiatief van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, heeft het Instituut het genoegen u mee te delen dat de projectoproep ‘Brood en Rozen’ wordt gelanceerd.

Dit rapport, dat op verzoek van het Instituut is opgesteld door de Equality Law Clinic van de ULB, analyseert de impact van het arrest van het Grondwettelijk Hof op het Belgische recht en de manieren waarop gevolg kan worden gegeven aan dit arrest in het licht van de eerbiediging van de mensenrechten en van het vergelijkend recht.

De Europese Unie streeft al meer dan 50 jaar de gelijke behandeling van vrouwen en mannen na. Tijdens het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, heeft België bijzonder veel aandacht geschonken aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Eergerelateerd geweld is een complex fenomeen, vaak met een verborgen karakter. Net als bij (andere vormen van) familiaal geweld, zetten slachtoffers in vele gevallen niet de stap naar hulpverlening of politie, bijvoorbeeld uit schaamte, angst, loyaliteit of door negatieve ervaringen met dienstverlening.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van nultolerantie tegen vrouwelijke genitale verminking publiceerden het Instituut, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en GAMS België een update van de studie over de schatting van de prevalentie van in België wonende meisjes en vrouwen die vrouwelijke genitale verminking ondergingen of het risico lopen om verminkt te worden.

Deze handleiding heeft de ambitie om enerzijds meer klaarheid te brengen in de basisbeginselen van functiewaarderingsystemen en anderzijds te waarschuwen voor risico’s op discriminatie in het functiewaarderingsproces.

Op 3 augustus 2014 trad er een nieuwe wet ter bestrijding van seksisme in werking. Deze folder bevat meer informatie en uitleg over deze wet.

Deze brochure wil een eerste leidraad zijn voor iedereen die geconfronteerd wordt met verkrachting of aanranding van de eerbaarheid.

De studie heeft betrekking op een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de toepassing van de wet en een beoordeling van zijn doeltreffendheid en van de eventuele lacunes en zwakke punten van de wet.

Pagina's

141 - 150 van 185 resultaten