Subscribe to Publications Feed

Publicaties

Er zijn 194 resultaten gevonden op basis van uw zoekgegevens

151 - 160 van 194 resultaten

Dit rapport, dat op verzoek van het Instituut is opgesteld door de Equality Law Clinic van de ULB, analyseert de impact van het arrest van het Grondwettelijk Hof op het Belgische recht en de manieren waarop gevolg kan worden gegeven aan dit arrest in het licht van de eerbiediging van de mensenrechten en van het vergelijkend recht.

De Europese Unie streeft al meer dan 50 jaar de gelijke behandeling van vrouwen en mannen na. Tijdens het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, heeft België bijzonder veel aandacht geschonken aan de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Eergerelateerd geweld is een complex fenomeen, vaak met een verborgen karakter. Net als bij (andere vormen van) familiaal geweld, zetten slachtoffers in vele gevallen niet de stap naar hulpverlening of politie, bijvoorbeeld uit schaamte, angst, loyaliteit of door negatieve ervaringen met dienstverlening.

Dit onderzoeksrapport beoogt een antwoord te formuleren op twee onderzoeksvragen: 1) Welke (wettelijke) mogelijkheden en middelen hebben familierechters, parketten, notarissen en justitieassistenten vandaag ter beschikking in echtscheidingszaken waarbij sprake is van ex-partnergeweld? 2) Welke noden hebben familierechters, parketten, notarissen en justitieassistenten vandaag in dit verband en over welke mogelijkheden zouden zij willen beschikken?

In opdracht van Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, en Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, hebben het Instituut en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een vierde studie laten uitvoeren over de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in België.

Deze handleiding heeft de ambitie om enerzijds meer klaarheid te brengen in de basisbeginselen van functiewaarderingsystemen en anderzijds te waarschuwen voor risico’s op discriminatie in het functiewaarderingsproces.

Op 3 augustus 2014 trad er een nieuwe wet ter bestrijding van seksisme in werking. Deze folder bevat meer informatie en uitleg over deze wet.

Deze brochure wil een eerste leidraad zijn voor iedereen die geconfronteerd wordt met verkrachting of aanranding van de eerbaarheid.

De studie heeft betrekking op een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de toepassing van de wet en een beoordeling van zijn doeltreffendheid en van de eventuele lacunes en zwakke punten van de wet.

België zet zich al vele jaren in voor de bestrijding van gendergerelateerd geweld omdat het dit als een kernelement van de gelijkheid van vrouwen en mannen beschouwt. Sinds 2001 concretiseert België zijn beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld via een nationaal actieplan (NAP).

Pagina's

151 - 160 van 194 resultaten