Tussentijds verslag over het beleid dat werd gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde wereldvrouwenconferentie 2014-2016

De ‘wet gender mainstreaming’ van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de doelstellingen van Peking en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen  belast de Regering met de volgende taak: "waken over de tenuitvoerlegging van de doelstellingen van Peking en meer in het bijzonder over de integratie van de genderdimensie in het geheel van haar beleidslijnen, maatregelen en acties en dit met het oog op het vermijden of corrigeren van eventuele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen". Het artikel 5 van de wet vraagt aan de Regering om aan de federale kamers een tussentijds verslag voor te leggen over het beleid dat werd gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad.

Dit tussentijds verslag bestaat uit:

  • een verslag van de Regering over de tenuitvoerlegging van de ‘wet gender mainstreaming’ van 12 januari 2007;
  • een verslag van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen over het beleid gevoerd in overeenstemming met de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad;
  • een verslag van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd in overeenstemming met de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad.

Het verslag van de Regering over de tenuitvoerlegging van de ‘wet gender mainstreaming’ van 12 januari 2007, werd door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen opgesteld op basis van de bijdragen van de beleidscellen en de administraties en bestaat uit vier delen:

  1. Ondersteuning voor de uitvoering van de ‘wet gender mainstreaming’ van 12 januari 2007.
  2. De maatregelen die door de verschillende Regeringsleden zijn genomen in het kader van de uitvoering van het federaal plan gender mainstreaming (politieke fiches).
  3. De maatregelen die door de verschillende FOD’s, POD’s en het ministerie van Defensie zijn genomen in het kader van de uitvoering van de ‘wet gender mainstreaming’ van 12 januari 2007 (administratieve fiches).
  4. Conclusies.

Publicatiedatum: 2017

Gratis downloaden

Bestellen