Verslag op het eind van de legislatuur over het beleid dat werd gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie 2014-2018

De wet van 12 januari 2007 beoogt de uitvoering van gender mainstreaming op federaal niveau en is gebaseerd op de duur van een legislatuur. Een federaal plan gender mainstreaming werd in juli 2015 aangenomen door de Ministerraad. De leden van de regering hebben zich geëngageerd om de genderdimensie prioritair te integreren in de 75 beleidslijnen die opgenomen zijn in het plan. Deze wet omvat een reeks bepalingen die bedoeld zijn om de structurele integratie van de genderdimensie op politiek en administratief niveau te stimuleren. Deze bepalingen gaan van de integratie van de genderdimensie in beleidsdocumenten zoals algemene beleidsnota’s of managementplannen tot diezelfde integratie in de procedures met betrekking tot overheidsopdrachten en subsidies, over de implementatie van gender budgeting en de opmaak van een analyse van de impact van de reglementeringsprojecten op de respectieve situatie van vrouwen en mannen, de zogenaamde ’gendertest’.

Dit verslag bestaat uit vier delen:

1. Ondersteuning voor de uitvoering van de Wet Gender mainstreaming van 12 januari 2007

2. De maatregelen die door de verschillende Regeringsleden zijn genomen in het kader van de uitvoerng van het Federaal plan gender mainstreaming

3. De maatregelen die door de verschillende FOD’s, POD’s en het ministerie van Defensie zijn genomen in het kader van de uitvoering van de Wet Gender mainstreaming van 12 januari 2007

4. Conclusies

Het verslag heeft betrekking op de periode die voor de administraties gaat van oktober 2014 (vorming van de regering) tot december 2018 en voor de regeringsleden van juli 2015 (aanname Federaal plan gender mainstreaming) tot december 2018.

Gratis downloaden

Bestellen