Vierde Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2022-2026)

Oorlogen en gewapende conflicten hebben altijd een andere impact gehad op vrouwen dan op mannen. Terwijl mannen vaker rechtstreeks bij gewapende conflicten betrokken zijn, voelen vrouwen het effect van gewapende conflicten zowel indirect, wegens moeilijke en onveilige omstandigheden veroorzaakt door oorlog, als direct, in de hoedanigheid van burgerslachtoffer. Bovendien worden vrouwen niet of nauwelijks betrokken bij vredesbesprekingen en de voorbereiding van de wederopbouw.

Om deze situatie een halt toe te roepen, nam de VN Veiligheidsraad op 31 oktober 2000 bij consensus resolutie 1325 aan. Deze resolutie, getiteld ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’, beoogt zowel de preventie van en bescherming tegen geweld op vrouwen en meisjes alsook de participatie van vrouwen in de besluitvorming op het gebied van vrede en veiligheid te bevorderen. Om de concrete uitvoering van resolutie 1325 te bewerkstelligen, riep de VN Veiligheidsraad in 2004 alle lidstaten op om rond dit thema een eigen Nationaal Actieplan (NAP) uit te werken. België heeft aan deze oproep gevolg gegeven door een eerste NAP 2009-2012, een tweede NAP 2013-2016 en een derde NAP 2017-2021 aan te nemen.

Het vierde NAP werd op 25 februari 2022 aan de Ministerraad voorgesteld en bestrijkt de periode 2022-2026.

Dit vierde NAP is onderverdeeld in 6 prioritaire doelstellingen. Deze zijn:

1.            Bevorderen van de implementatie van het internationaal normatief kader;

2.            Integreren van de genderdimensie in de Belgische acties rond conflict, vrede en veiligheid;

3.            Strijden tegen alle vormen van geweld ten aanzien van vrouwen en meisjes, in het bijzonder seksueel geweld;

4.            Bevorderen van de deelname van vrouwen aan besluitvorming inzake vrede en veiligheid en de preventie, beheer en oplossing van conflicten;

5.            Ondersteunen van de Vrouwen, Vrede en Veiligheid Agenda;

6.            Opvolgen en monitoren van de uitvoering van de Vrouwen, Vrede en Veiligheid Agenda en het NAP.

Publicatiedatum: 2022

Gratis downloaden

Bestellen