Vrouwen, vrede en veiligheid. Belgisch Nationaal Actieplan voor de implementatie van VN Veiligheidsraadresolutie 1325

Oorlogen en gewapende conflicten hebben altijd een andere impact gehad op vrouwen dan op mannen. Terwijl mannen vaker rechtstreeks bij gewapende conflicten betrokken zijn, voelen vrouwen het effect van gewapende conflicten zowel indirect, wegens moeilijke en onveilige omstandigheden veroorzaakt door oorlog, als direct, in de hoedanigheid van burgerslachtoffer. Bovendien worden vrouwen niet of nauwelijks betrokken bij vredesbesprekingen en de voorbereiding van de wederopbouw.

Om deze situatie een halt toe te roepen, nam de VN Veiligheidsraad op 31 oktober 2000 resolutie 1325 unaniem aan. Deze resolutie, getiteld ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’, beoogt zowel de preventie van en bescherming tegen geweld op vrouwen en meisjes alsook de participatie van vrouwen in de besluitvorming op het gebied van vrede en veiligheid te bevorderen. Om de concrete uitvoering van resolutie 1325 te bewerkstelligen, riep de VN Veiligheidsraad in 2004 alle lidstaten op om rond dit thema een eigen Nationaal Actieplan (NAP) uit te werken.

België heeft aan deze oproep gevolg gegeven door op de Ministerraad van 8 februari 2009 een eerste nationaal actieplan 2009-2012 aan te nemen.

Door dit Nationaal Actieplan wenst België vooruitgang te bekomen op het vlak van gendergelijkheid in het beleid en in de uitvoering daarvan, zowel nationaal als internationaal. Dit actieplan geeft een beknopt overzicht van het huidige Belgische beleid weer, gevolgd door de beleidslijnen en de daaraan verbonden acties. De strijd tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen en kinderen, met bijzondere aandacht voor seksueel geweld, is een prioriteit van het Belgisch buitenlandse beleid en de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Een apart hoofdstuk wordt daarom gewijd aan deze problematiek. Een matrix in bijlage brengt tot slot de beleidslijnen terug tot het niveau van de verantwoordelijke ministers.

Publicatiedatum: 2009

Gratis downloaden

Bestellen