Externe deskundigen raadplegen

Het is niet altijd vanzelfsprekend om de genderdimensie concreet te integreren. Daarom kan het nuttig zijn om een beroep te doen op een expert(e) die over de nodige kennis en ervaring beschikt op het vlak van gelijke kansen in een specifiek domein en/of op het vlak van gender mainstreaming. Met behulp van een externe expertise kan een domein, een beleid, een organisatie gemakkelijker geanalyseerd worden vanuit genderperspectief en kan de toepassing van gender mainstreaming en de wet van 12 januari 2007 ondersteund worden.

Op overheidsniveau

Het Instituut en de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen zijn twee federale instellingen die specifiek werken rond het thema gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Het Instituut staat in voor de ontwikkeling en uitvoering van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, acties en instrumenten om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen. Om haar bij deze opdrachten te helpen, laat het Instituut onderzoeken uitvoeren naar diverse onderwerpen die rechtstreeks verband houden met de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Op deze site vindt u meer informatie over de diverse domeinen waarrond wij werken.

Het Instituut beschikt over een cel gender mainstreaming die de toepassing van de wet van 12 januari 2007 en van gender mainstreaming op Belgisch federaal niveau moet ondersteunen (stimuleren en coördineren).

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan. Op verzoek van de minister bevoegd voor Gelijke Kansen, van een andere federale minister, op verzoek van organisaties, groeperingen of individuen of op eigen initiatief kan de Raad rapporten opstellen, onderzoeken uitvoeren, maatregelen voorstellen, adviezen formuleren en informatie verschaffen over het gelijkekansenbeleid.

Op verenigingsniveau

De verschillende verenigingen die zich toeleggen op de gelijkheid van mannen en vrouwen vormen een andere bron van expertise. Zij beschikken over een heel ruime ervaring op het vlak van vrouwenstudies, gendergebonden analyses en diverse thema’s in verband met de gelijkheid van vrouwen en mannen.