Enquête #YouToo?

Seksisme is een belangrijk thema binnen de werking van het Instituut, maar cijfergegevens over het fenomeen zijn vrij schaars. Om daaraan tegemoet te komen, organiseerde het Instituut in 2020 een grote enquête bij de Belgen: #YouToo? Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst werd naar opvattingen, ervaringen en gedrag gevraagd. Thema’s die aan bod kwamen, zijn gelijkheid en ongelijkheid, de straat, het werk, de media, thuis en relaties, uiterlijk en seksualiteit en al dan niet naar de politie gaan na een ervaring met geweld. De enquête werd online aangeboden.

Een steekproef én een open enquête

Om de resultaten te kunnen veralgemenen naar de Belgische bevolking, werd een aselecte steekproef getrokken van personen van 18 tot en met 75 jaar. Parallel daarmee werd ook een open bevraging georganiseerd, die bekend werd gemaakt via sociale media en de partners van het Instituut.

Voor de interpretatie van de resultaten is het belangrijk dit voor ogen te houden: bij uitspraken over de prevalentie, in de zin van “x % van de Belgen vindt dit of dat”, wordt er steeds verwezen naar de gewogen resultaten uit de steekproefbevraging. Bij het bestuderen van verbanden en de analyse van de open vragen, worden steeds alle mogelijke data in overweging genomen.

De resultaten

De enquête leverde een schat aan informatie op. De resultaten van het onderzoek worden in de loop van 2021 en 2022 in aparte, thematische rapporten gepubliceerd.

Thematische rapporten

Methodologie