Besluitvorming

In 2008 en 2012 publiceerde het Instituut een onderzoeksrapport over de aanwezigheid van vrouwen aan de top. Deze rapporten bespreken een brede waaier aan besluitvormingsorganen: naast de meer vertrouwde domeinen als bedrijfsleven, politieke wereld, rechterlijke macht, federale overheid, het leger en de academische besturen, worden ook de werkgevers- en werknemersorganisaties, de nationale bank, de vrije beroepen, de media en de ngo’s behandeld.

Uit deze rapporten blijkt dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de besluitvorming. Er is een tendens in de richting van gelijkheid, maar de toename is beperkt.

Politieke besluitvorming

Vrouwen aan de top in politieke besluitvorming blijken nog steeds in de minderheid te zijn. Hun aandeel op de verschillende machtsniveaus schommelt tussen 20% en 40%. De gelijke deelname van vrouwen en mannen aan het politieke leven is zowel op lokaal, nationaal als op internationaal niveau een belangrijk streefdoel. Gelijkheid in de politieke besluitvorming vervult immers een hefboomfunctie voor de werkelijke integratie van de gelijkheidsdimensie in het beleid en is bijgevolg onontbeerlijk voor de verbetering van de maatschappelijke positie van vrouwen

In 2002 werden drie wetteksten aangenomen met het oog op het waarborgen van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende, Europese en regionale verkiezingen. Volgens deze 'pariteitswetten' mag het verschil tussen het aantal kandidaten (effectieven of plaatsvervangers) van elk geslacht niet groter zijn dan één. Ze bepalen bovendien dat de eerste twee kandidaten op elke lijst van verschillend geslacht moeten zijn.

Om de impact van de pariteitswetten op de deelname van vrouwen aan de politieke besluitvorming te evalueren, publiceerde het Instituut hierover in 2006 drie onderzoeken: Belgische partijen en seksegelijkheid, De deelname van mannen en vrouwen aan de Belgische politiek en de Trajecten van vrouwen in de Belgische politiek.

Na elke verkiezing verzamelt het Instituut ook de verkiezingsresultaten en maakt er vervolgens een genderanalyse van, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de impact van de quota op de vertegenwoordiging van vrouwen op de kieslijsten, onder de verkozenen en parlementsleden en in de regeringen.