Geweld

Partnergeweld

Sinds 2006 moeten parketten en politiediensten partnergeweld registreren. Partnergeweld wordt echter vaak niet aangegeven, waardoor officiële statistieken in feite onderschattingen zijn. Om een doeltreffend geweldbestrijdingsbeleid te kunnen voeren, is het dus onontbeerlijk om studies uit te voeren naar alle geweldsdaden die niet worden aangegeven bij de overheden en bijgevolg niet zijn opgenomen in de statistieken.

In 2010 liet het Instituut een grootschalige studie uitvoeren over de ervaringen van vrouwen en mannen met gendergerelateerd geweld. Het doel van het onderzoek was niet alleen om een beter inzicht te krijgen in het voorkomen, de vormen en de ernst van gendergerelateerd geweld, maar ook in de risico- en beschermingsfactoren die daaraan zijn verbonden. De cijfergegevens lieten toe om de problematiek nauwkeuriger en meer diepgaand te begrijpen, en om het beleid dat op de verschillende machtsniveaus wordt gevoerd te verbeteren.

Enkele resultaten van het onderzoek:

  • 12,5% van de respondenten verklaarde minimum één daad van geweld te hebben ervaren door hun partner of hun ex-partner gedurende de afgelopen 12 maanden (14,9% van de vrouwen en 10,5% van de mannen).
  • Vrouwen zijn vaker slachtoffer van ernstiger, frequenter en andere vormen van partnergeweld.
  • Tussen ex-partners, of aan het einde van een relatie, komt er in verhouding meer geweld voor.
  • Bij jongeren is er eveneens een hoger aantal vermeldingen van partnergeweld.
  • Vrouwen praten makkelijker over hun ervaringen met partnergeweld dan mannen, en Vlamingen meer dan Walen.
  • Hoge risicofactoren voor ernstige vormen van partnergeweld zijn sociaal isolement, het feit dat de partner buitenshuis gewelddadig gedrag vertoont en een lage relatiekwaliteit.

Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld is een specifieke vorm van gendergerelateerd geweld. Naar aanleiding van enkele situaties van eergerelateerd geweld in ons land met dramatische afloop, maar ook doordat slachtoffers beginnen te getuigen over conflicten, latente dreigingen of manifest geweld, staan lokale hulp- en politiediensten voor de niet-evidente opdracht om hier adequaat mee om te gaan.

Om die reden lieten het Instituut en de FOD Binnenlandse Zaken een verkennend onderzoek uitvoeren naar het fenomeen van eergerelateerd geweld in België, met als doel ondersteuning te bieden aan de uitwerking van een integraal en geïntegreerd beleid. Dit onderzoek geeft meer inzicht in de complexiteit van het fenomeen, brengt de diverse vormen van eergerelateerd geweld in kaart en legt de diverse factoren en achterliggende processen, oorzaken en geweldsvormen bloot. Daarnaast formuleert het concrete aanbevelingen die een vroegtijdige herkenning en detectie van diverse vormen van eergerelateerd geweld moeten toelaten en een gepaste hulpverlening voorop stellen.