Acties via Europese instellingen

De High Level Group

De High Level Group voor de integratie van de dimensie van de gelijkheid van vrouwen en mannenbestaat uit hoge ambtenaren uit het domein van de gendergelijkheid van alle lidstaten. De groep wordt voorgezeten door de Europese Commissie, die twee keer per jaar in nauwe samenwerking met het voorzitterschap een vergadering organiseert bij de Ministerraad van de Europese Unie.

Deze groep behandelt met name de opvolging van het Actieplatform van Peking op Europees niveau en in het bijzonder de uitwerking van indicatoren in de twaalf actiedomeinen. De High Level Group volgt ook de uitvoering op van de strategie voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen van de Commissie.

Sinds 2003 helpt de groep de Commissie bij de voorbereiding van het jaarlijks rapport over de gelijkheid van vrouwen en mannen. België wordt er vertegenwoordigd door het Instituut.

Het Raadgevend Comité

Het Raadgevend Comité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen bestaat sinds 2008 in zijn huidige samenstelling.

Dit comité bestaat uit 40 leden uit de ministeries belast met de bevordering van de gelijke kansen aangeduid door de regering van elke lidstaat, een vertegenwoordiger per lidstaat van de nationale organismen die specifiek belast zijn met de gelijke kansen voor vrouwen en mannen, vijf leden ter vertegenwoordiging van de werkgeversorganisaties op gemeenschapsniveau en vijf vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties op gemeenschapsniveau. Twee vertegenwoordigers van de Europese Vrouwenlobby nemen als waarnemers deel aan de vergaderingen van het comité. Mits een gemotiveerde aanvraag kunnen daarnaast ook vertegenwoordigers van internationale, beroeps- of middenveldorganisaties worden toegelaten als waarnemers.

Opdracht

Het Comité vergadert ten minste twee keer per jaar in Brussel om adviezen uit te brengen voor de Europese Commissie in het kader van de uitwerking en uitvoering van de acties van de Gemeenschap ter bevordering van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Deze adviezen, die niet officieel bindend zijn voor de lidstaten, kunnen geraadpleegd worden op de website van de Europese Commissie.

België wordt er vertegenwoordigd door het Instituut, daartoe gemandateerd door de regering, en de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen.