Wetgeving

Momenteel zijn er in België twee wetten die van belang zijn voor de situatie van transgender personen. Dat is in de eerste plaats de wet betreffende transseksualiteit en in de tweede plaats de wet ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen. Beide wetten zijn op dezelfde dag gestemd.

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit (B.S. 11 juli 2007)

De wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit maakte het officieel wijzigen van geslacht een eenvoudige administratieve procedure en de voornaamswijziging een recht in plaats van een gunst.

Nochtans stelt de wet strenge voorwaarden. Om de geslachtsaanduiding in de geboorteakte te laten aanpassen, moeten personen:

  • 1° de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte;
  • 2° een geslachtsaanpassing hebben ondergaan die hem of haar zodanig in overeenstemming heeft gebracht met dat andere geslacht, waartoe hij of zij overtuigd is te behoren, als dit uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is;
  • 3° niet meer in staat zijn om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken.

Ook aan de voornaamswijziging worden voorwaarden gekoppeld. Transseksuele personen moeten:

  • 1° de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte;
  • 2° een hormonale substitutietherapie ondergaan of hebben ondergaan, teneinde de lichamelijke geslachtskenmerken van het geslacht waartoe hij of zij overtuigd is te behoren te induceren;
  • 3° bovendien moet de voornaamsverandering een essentieel gegeven zijn bij de rolomkering.

Door deze strenge voorwaarden is deze wet slechts voor een deel van de transgender personen van nut. Wie geen zware medische ingrepen wenst te ondergaan, kan op basis van deze wet geen geslachtswijziging laten registreren.

Bovendien wordt de eis tot sterilisatie en medische ingrepen sterk bekritiseerd door mensenrechtenactivisten.

Download de volledige tekst van de  wet transseksualiteit.

Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (B.S. 30 mei 2007)

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen verbiedt elke vorm van discriminatie op grond van geslacht. Discriminatie op basis van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie wordt hieraan gelijkgesteld. Zowel directe, als indirecte discriminatie, het opdracht geven tot discrimineren, intimidatie en seksuele intimidatie worden expliciet verboden.

De gelijkschakeling van een direct onderscheid op grond van geslachtsverandering met een direct onderscheid op grond van geslacht (art. 4 §2 van de wet), is in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2006/54/EC. Deze richtlijn volgt een vonnis van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en bepaalt dat de reikwijdte van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen niet kan worden beperkt tot het verbieden van discriminatie die verband houdt met het behoren tot het ene dan wel het andere geslacht, en dat het beginsel ook geldt voor discriminatie die berust op de geslachtsverandering van een persoon.

De gelijkstelling van een direct onderscheid gebaseerd op de genderidentiteit of genderexpressie aan een direct onderscheid gebaseerd op het geslacht (art. 4 § 3 van de wet) werd ingesteld door de wet van 22 mei 2014. De doelstelling hiervan is de bescherming tegen discriminatie uit te breiden naar alle transgender personen en niet alleen bescherming te bieden aan de personen die een behandeling ter verandering van het geslacht voorzien, aan het ondergaan zijn of ondergaan hebben.

'Genderidentiteit' verwijst naar de diepe, innerlijke overtuiging en individuele beleving van eenieder met betrekking tot het eigen gender, dat al dan niet overeenkomt met het geslacht dat bij geboorte werd toegewezen, met inbegrip van de lichaamsbeleving.

'Genderexpressie' verwijst daarnaast naar de manier waarop mensen (onder meer door kledij, spraak en gedrag) vorm geven aan hun genderidentiteit, en de manier waarop deze waargenomen wordt door anderen.Gewoonlijk trachten mensen hun genderexpressie in overeenstemming te brengen met hun genderidentiteit(en), ongeacht het geslacht dat hen werd toegewezen bij de geboorte. Genderexpressie omvat eveneens vormen die occasioneel of tijdelijk uitdrukking geven aan gender.

Download de volledige tekst van de wet discriminatie man/vrouw.