Interdepartementale Coördinatiegroep (ICG)

Artikel 6 van de wet van 12 januari 2007 bepaalt dat: "Om de tenuitvoerlegging van deze wet te waarborgen wordt, op federaal niveau, een interdepartementale coördinatiegroep opgericht van personen die aangewezen werden binnen de beleidscel van elke minister en binnen alle federale overheidsdiensten, het ministerie van Landsverdediging en de programmatorische overheidsdiensten alsook vertegenwoordigers van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen".

Interdepartementale coördinatie - De 'interdepartementale coördinatiegroep' (ICG)

Ter uitvoering van artikel 8 van de wet van 12 januari 2007 werd een Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de samenstelling, de taken en de werking regelt van een interdepartementale coördinatiegroep, alsook het niveau van minimale kwalificaties van de leden ervan ter uitvoering van artikel 8 van de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen.

Samenstelling

De 'interdepartementale coördinatiegroep'(ICG) is samengesteld uit personen uit de beleidscellen van alle federale ministers, ambtenaren aangesteld binnen elke FOD en POD en vertegenwoordigers van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (voorzitterschap en secretariaat). De leden van de ICG, van niveau A of met een diploma dat toegang verleent tot dit niveau, worden aangeduid door de ministers of de bevoegde leidinggevende ambtenaren.

Alle leden van de groep krijgen een opleiding over de geïntegreerde aanpak van de genderdimensie (gender mainstreaming) die georganiseerd wordt door het Instituut.

Opdrachten

De belangrijkste taken van deze groep zijn:

  • De samenwerking tussen de federale departementen bevorderen;
  • De tools, instrumenten en methodes verspreiden die nuttig zijn voor de toepassing van de wet;
  • Informatie en 'goede praktijken' over de toepassing van de wet bekendmaken;
  • Een 'federaal genderplan' goedkeuren bij het begin van de legislatuur;
  • Een halfjaarlijks verslag opstellen om de toepassing van het federaal plan op te volgen;
  • Het 'tussentijds' verslag en het verslag 'op het einde van de legislatuur' goedkeuren voorzien in artikel 5 van de wet.

Werking van de groep

Een huishoudelijk reglement omvat alle nuttige bepalingen voor de goede werking van de ICG.

Reikwijdte van de verslagen voorzien door de wet van 12 januari 2007

Het tussentijds verslag en het verslag op het einde van de legislatuur zijn bedoeld om de verwezenlijkte vorderingen en de ondervonden moeilijkheden voor te stellen en om aanbevelingen te formuleren die nuttig zijn voor de verbetering van de toepassing van de wet van 12 januari 2007. Zodra de verslagen opgesteld zijn, worden die door de groep overgemaakt aan de minister van Gelijke Kansen. De verslagen worden daarna, zoals voorzien door de wet, overgemaakt aan de federale kamers.