Overheidsopdrachten

INTEGRATIE VAN DE GENDERDIMENSIE IN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN

Binnen de EU geven overheidsdiensten per jaar ongeveer 14% van het bruto binnenlands product uit aan overheidsopdrachten. De integratie van de genderdimensie in al deze opdrachten kan dan ook een interessant hefboom vormen om de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen. Vandaar dat artikel 3, 3° van de Wet Gender mainstreaming voorziet dat elke minister: "waakt, in het kader van de procedures voor de toekenning van overheidsopdrachten en de toekenning van subsidies, over het in aanmerking nemen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de integratie van de genderdimensie".

Het Instituut publiceerde, in samenwerking met de FOD BOSA en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, een handleiding en een checklist om de federale overheidsadministraties bij de uitvoering van deze verplichtingen te ondersteunen. De handleiding en de checklist bestaan uit twee delen: een deel dat zich concentreert op de integratie van de genderdimensie in de inhoud van overheidsopdrachten en een deel dat aangeeft hoe de gelijkheid van vrouwen en mannen bevorderd kan worden onder de opdrachtnemers. Voor elk deel geven de handleiding en de checklist aan welke stappen er ondernomen kunnen worden in de verschillende fases van de toekenningsprocedure.

Integratie van de genderdimensie in het kader van overheidsopdrachten:

 • Algemeen: Het taalgebruik in de aankondiging van de opdracht en het bestek kan zo inclusief mogelijk gemaakt worden wat beide geslachten betreft, zodat duidelijk gemaakt wordt dat bij de uitvoering van de opdracht zowel met de situatie van vrouwen als met die van mannen rekening moet worden gehouden.
 • Bepaling van de opdracht: Bij de bepaling van de doelstellingen van de opdracht kan nagegaan worden of de opdracht betrekking heeft op een domein waar verschillen in situatie bestaan tussen vrouwen en mannen (de genderdimensie). Indien dit het geval is, kan ‘rekening houden met verschillen in de situatie van vrouwen en mannen’ opgenomen worden in de doelstellingen van de opdracht.
 • Voorafgaand marktonderzoek: In het kader van het marktonderzoek kan concreet nagegaan worden of er binnen het domein van de opdracht verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen (de genderdimensie) bestaan waarmee bij de uitwerking van het bestek best rekening wordt gehouden.
 • Beschrijving van de opdracht: In het voorwerp/de beschrijving van de opdracht kan aangeven worden dat er overeenkomstig art. 3, 3° van de Wet Gender mainstreaming bij de uitvoering van de opdracht rekening gehouden moet worden met de eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen (de genderdimensie).
 • Gunningscriteria: In de gunningscriteria kunnen elementen opgenomen worden rond eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen (de genderdimensie).
 • Uitvoeringsvoorwaarden: In de uitvoeringsvoorwaarden kan gevraagd worden om rekening te houden met eventuele verschillen tussen vrouwen en mannen (de genderdimensie), bijvoorbeeld in de communicatie, bij het verzamelen van statistieken of bij het formuleren van aanbevelingen.

In aanmerking nemen van de gelijkheid van vrouwen en mannen in het kader van overheidsopdrachten:

 • Algemeen: Het taalgebruik in de aankondiging van de opdracht en het bestek kan zo inclusief mogelijk gemaakt worden wat beide geslachten betreft, zodat duidelijk gemaakt wordt dat de uitvoering van de opdracht zowel door vrouwen als door mannen kan gebeuren.
 • Voorafgaand marktonderzoek: In het kader van het marktonderzoek kan concreet nagegaan worden of het mogelijk is de vertegenwoordiging van zowel vrouwen als mannen in het uitvoerende team te bevorderen.
 • Uitsluitingsgronden: Er kan onder de uitsluitingsgronden opgenomen worden dat inschrijvers die in het verleden inbreuk hebben gepleegd tegen de relevante sociale wetgeving, waaronder die met betrekking tot de gelijkheid van vrouwen en mannen, automatisch worden uitgesloten.
 • Gunningscriteria: In de gunningscriteria kunnen elementen opgenomen worden rond de aanwezigheid van vrouwen en mannen in het uitvoerende team.
 • Uitvoeringsvoorwaarden: In de uitvoeringsvoorwaarden kan gevraagd worden om de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen.