Subsidies, toelagen en dotaties

De wet van 12 januari 2007 voorziet dat elke minister: "waakt, in het kader van de procedures voor de toekenning van overheidsopdrachten en de toekenning van subsidies, over het in aanmerking nemen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de integratie van de genderdimensie".

De integratie van de genderdimensie in de subsidies

Deze integratie kan via de volgende acties gebeuren:

1) Subsidies en toelagen voor projecten

  • De wettelijke verplichting om rekening te houden met de genderdimensie (het bestaan van verschillen tussen de respectieve situatie van vrouwen en mannen) vermelden in de oproep tot subsidies;
  • De verwachtingen met betrekking tot deze integratie verduidelijken in de oproep tot subsidies (bijvoorbeeld: vragen een hoofdstuk over de integratie van de genderdimensie op te nemen in het eindverslag, etc.);
  • Rekening houden met de genderdimensie opnemen als een uitsluitings- en evaluatiecriterium voor de subsidieaanvragen en dit vermelden in de oproep (bijvoorbeeld: uitsluiting indien het project niet aangeeft hoe er met de genderdimensie rekening gehouden zal worden, rekening houden met de genderdimensie toevoegen aan de evaluatiecriteria voor de aanvragen, etc.);
  • De wettelijke verplichting om rekening te houden met de genderdimensie vermelden in de documenten die een subsidie vastleggen (bijvoorbeeld: koninklijk besluit, conventie, etc.);
  • De effectieve integratie van de genderdimensie onderzoeken tijdens de evaluatie van de gesubsidieerde projecten.

 2) Structurele subsidies, toelagen en dotaties

  • De wettelijke verplichting om rekening te houden met de genderdimensie (het bestaan van verschillen tussen de respectieve situatie van vrouwen en mannen) vermelden tijdens de onderhandelingen of discussies met betrekking tot de toekenning van structurele subsidies;
  • De wettelijke verplichting om rekening te houden met de genderdimensie vermelden in de documenten die een subsidie vastleggen (bijvoorbeeld: beheerscontract, koninklijk besluit, conventie, etc.);
  • Structureel gesubsidieerde organismes informeren over en regelmatig herinneren aan de verplichting rekening te houden met de genderdimensie in hun projecten (bijvoorbeeld: tijdens bijeenkomsten, in brieven, etc.);
  • Structureel gesubsidieerde organismes vragen om verantwoording af te leggen over de integratie van de genderdimensie in hun activiteiten (bijvoorbeeld: in het kader van hun actieplan voor het komende jaar en het jaarverslag over het voorbije jaar);
  • De effectieve integratie van de genderdimensie onderzoeken tijdens de evaluatie van toekenning van structurele subsidies.

Voor meer informatie en voor concrete voorbeelden kunnen de Handleiding voor de integratie van de genderdimensie in de procedures voor de toekenning van subsidies en de Checklist voor de integratie van de genderdimensie in de procedures voor de toekenning van subsidies geconsulteerd worden.