Gender budgeting

Definitie

De Raad van Europa en zijn 'Group of Specialists on gender budgeting' definiëren gender budgeting als: "een toepassing van gender mainstreaming in het budgettaire proces. Dit omvat een evaluatie van de bestaande budgetten vanuit een genderperspectief op alle niveaus van het budgettaire proces en een herstructurering van de inkomstens en uitgaven met de bedoeling de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen".

Gender budgeting is dus een analyse vanuit genderperspectief van alle vormen van overheidsuitgaven en -inkomsten en geeft een overzicht van de directe en indirecte gevolgen ervan op de respectieve situatie van vrouwen en mannen. Gender budgeting is een specifieke vorm van resultaatgericht begroten.

Gender budgeting en de wet van 12 januari 2007

De wet van 12 januari 2007 bepaalt dat de genderdimensie geïntegreerd wordt in de begrotingsvoorbereidingen en legt specifiek de verplichting op om bij elk ontwerp van algemene uitgavenbegroting een gendernota op te maken die de kredieten met betrekking tot de acties om de gelijkheid van vrouwen en mannen te verwezenlijken uiteenzet. Deze verplichting geldt voor alle departementen, overheidsdiensten met afzonderlijk beheer, overheidsbedrijven en instellingen van openbaar nut.

Omzendbrief over de opmaak van de begroting

Elk jaar wordt er door de minister van Begroting een omzendbrief rondgestuurd met richtlijnen voor de opmaak van de volgende begroting. In de omzendbrief over de begroting voor 2009 werd het principe van gender budgeting en de wettelijke verplichting ervan al aangehaald. Er werd evenwel vermeld dat er in 2008 vooral gefocust zou worden op sensibilisering en vorming van de actoren. In de omzendbrief werd elke FOD en POD verzocht reeds de bedragen te definiëren die in aanmerking kunnen komen voor een voorafgaande genderanalyse van de uitgaven en een analyse na afloop van de niet-fiscale ontvangsten.

In 2009 werden de sensibilisering en vorming voortgezet.

In de omzendbrief over de begroting 2011 wordt het principe van gender budgeting expliciet vermeld. Concreet betekent dit dat vanaf 2010 elke FOD en POD de begroting vanuit genderperspectief zal moeten analyseren.

Specifieke omzendbrief inzake gender budgeting

In 2010 werd er een specifieke omzendbrief over gender budgeting opgesteld. Hierin wordt een nauwkeurige beschrijving gegeven van de doelstellingen van gender budgeting en van de te volgen procedure. 

Handleiding gender budgeting

Om de toepassing van gender budgeting aan te moedigen en te vergemakkelijken heeft het Instituut in 2011 het initiatief genomen om een specifieke handleiding te publiceren en te verspreiden, getiteld Handleiding voor de toepassing van gender budgeting binnen de Belgische federale overheid.

Checklist met betrekking tot de gendertoelichting

In het kader van de toepassing van gender budgeting op het Belgische federale niveau, moeten alle basisallocaties onderverdeeld worden in drie categorieën. De verantwoording van de basisallocaties die onder categorie 3 geplaatst zijn moeten een gendertoelichting bevatten die aangeeft op welke wijze er in de betrokken dossiers rekening gehouden zal worden met de genderdimensie. Het Instituut heeft een checklist opgesteld die aanwijzingen geeft over de informatie die in deze gendertoelichting kan staan.

EVALUATIE VAN DE TOEPASSING VAN DE 'OMZENDBRIEF GENDER BUDGETING'

Om de twee jaar evalueert het Instituut de toepassing van de ‘omzendbrief gender budgeting’. De evaluatie start met een algemene analyse van de toepassing van de omzendbrief over alle FOD’s, POD’s en het ministerie van Landsverdediging heen, om dan over te gaan naar een analyse per administratie.

Hieronder kan u de evaluaties vinden voor het budget: