Werk

Tewerkstelling is eén van de prioritaire actiedomeinen van het Instituut. Het beoogt een gelijke toegang tot arbeid en een gelijke behandeling van vrouwen en mannen binnen de verschillende periodes van tewerkstelling.

Onze juridische cel behandelt klachten over discriminatie op grond van geslacht, zwangerschap en transgender zijn op het vlak van arbeidsbetrekkingen. Deze klachten gaan voornamelijk over niet-aanwerving, promotie, arbeidsomstandigheden, ongelijk loon en ontslag. Uit deze meldingen blijkt dat vrouwen nog steeds het meeste lijden onder een ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt.

Het Instituut ontvangt ook steeds meer klachten over ongewenst (seksueel) gedrag op het werk. De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (Genderwet) bepaalt dat voor intimidatie en seksuele intimidatie op de werkvloer niet de Genderwet maar de Welzijnswet van toepassing is. Echter, voor de bescherming tegen represailles (vergeldingsacties) is de Genderwet wél van toepassing wanneer er een verband bestaat met een beschermd criterium. Deze biedt zelfs een betere bescherming dan de Welzijnswet op dat vlak.

Wetgeving

Genderwet
Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen
Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie teneinde de daad van discriminatie te bestraffen
Arbeidswet
Wet van 16 maart 1971
Uitzondering discriminatiebeginsel
Koninklijk Besluit van 8 februari 1979 tot vaststelling van de gevallen waarin melding kan worden gemaakt van het geslacht in de toegangsvoorwaarden van een betrekking of een beroepsactiviteit
Welzijnswet
Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
Wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Wet van 10 januari 2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Loonkloof
Wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
Wet van 12 juli 2013 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013 houdende uitvoering van hoofdstuk 4, afdeling 2, van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende de bemiddelaar in het kader van de bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen
Koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende het analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers