FAQ

info en hulp

1) Welke meldingen kan het Instituut behandelen?

Het Instituut kan alle meldingen behandelen over discriminatie op grond van geslacht, zwangerschap, medisch begeleide voortplanting, bevalling, het geven van borstvoeding, moederschap, gezinsverantwoordelijkheden, genderidentiteit, genderexpressie, seksekenmerken en medische of sociale transitie in het domein van arbeid, sociale zekerheid, gezondheidszorg en goederen en diensten. Het Instituut behandelt ook meldingen over ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op grond van een beschermd kenmerk. Het Instituut kan echter niet tussenkomen in geschillen uit de privésfeer. 

2) Welke meldingen kan het Instituut niet behandelen?

 • Meldingen die reeds behandeld werden en geen nieuwe elementen bevatten;
 • Meldingen die niet vallen onder de Belgische regelgeving;
 • Meldingen in verband met privé- of familiale geschillen (zoals echtscheidingszaken, familieruzies, enz.);
 • Meldingen die onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap vallen;
 • Meldingen op een andere basis dan geslacht zoals racisme, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, religie of levensopvatting. Voor deze discriminaties is Unia bevoegd. Contactgegevens: Unia, Victor Hortaplein 40 bus 40, 1060 Brussel. Tel: 02/212 30 00, gratis nummer: 0800/12 800 (kies nummer 2 in het menu).

3) Hoe kan ik een melding indienen bij het Instituut?

Een melding indienen bij het Instituut kan op twee manieren:

 • Een discriminatie melden kan telefonisch via het gratis nummer 0800/12 800 op maandag (9-17u), dinsdag (9-17u) en donderdagnamiddag (13-17u). Buiten deze uren kan u een bericht inspreken op het antwoordapparaat.
 • Een melding indienen kan ook via het meldingsformulier op de site.

4) Kan ik naar het Instituut komen om een melding in te dienen?

Het Instituut verzekert geen permanentie. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het meldingsformulier dan kunt u de eerstelijnsdienst van het Instituut contacteren via het gratis nummer 0800/12.800.

5) Voorbeelden van meldingen

 • U wordt ontslagen omdat u voor de derde keer zwanger bent.
 • U hebt gesolliciteerd voor een functie als tuinier en u werd niet aangenomen omdat u een vrouw bent.
 • U bent een man en moet meer betalen om een discotheek te betreden dan uw vriendin.
 • Een werkgever staat enkel voltijdse werknemers toe om opleidingen te volgen. 
 • U wordt gepest door collega’s omwille van uw genderexpressie.
 • U wil als werkgever de diversiteit vergroten door meer vrouwen aanwerven en vraagt zich af wat wettelijk mogelijk is.
 • U bent getuige van een zwangerschapsdiscriminatie van een collega en wil dit aankaarten.
 • Iemand beweert naaktfoto’s van u te hebben en dreigt deze te verspreiden.
 • Uw bank weigert u met uw juiste voornaam aan te schrijven.

6) Hoe behandelt het Instituut mijn melding?

Het Instituut behandelt uw dossier volledig vertrouwelijk en vraagt uw toestemming bij elke interventie.

 • U krijgt binnen de vijf werkdagen een ontvangstbevestiging met een dossiernummer.
 • Het Instituut  onderzoekt of het bevoegd is om uw melding te behandelen en of de melding gegrond is.
 • Indien het Instituut niet bevoegd is om uw melding te behandelen zal het u naar de juiste instanties doorverwijzen.
 • Indien het Instituut wel bevoegd is gaat het over tot een eerste analyse van uw dossier, met eventueel een vraag om meer informatie of een voorstel om het dossier mondeling uit te leggen. Daarom is het belangrijk ons een telefoonnummer of e-mailadres na te laten waar we u kunnen bereiken.
 • Na analyse van uw dossier geeft het Instituut advies over de mogelijke stappen die u kunt ondernemen.

7) Hoelang duurt het voor het Instituut mijn melding beantwoordt en hoelang duurt de procedure?

Het Instituut stelt alles in het werk om uw melding binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Sommige informatievragen of klachten vereisen echter een diepgaande juridische analyse of vragen bijkomende informatie. Het Instituut onderneemt geen stappen zonder het akkoord van de persoon die de klacht indiende.

8) Ik ben slachtoffer van partnergeweld/seksueel geweld, … Kan het Instituut me helpen?

De strijd tegen partner- en seksueel geweld is voor het Instituut een belangrijk thema. Het Instituut verleent echter zelf geen directe hulp. Het Instituut brengt voornamelijk de problematiek in kaart, verzamelt de knelpunten en formuleert aanbevelingen om de aanpak te verbeteren. Verder informeert het Instituut het publiek via publicaties zoals onder meer Geweld. Wat nu?.

Contact

9) Hoe kan ik contact opnemen met het Instituut?

10) Ik ben journalist. Hoe kan ik contact opnemen met de persverantwoordelijke?

Sofie Roelandt is de persverantwoordelijke van het Instituut. Zij is te bereiken op 02 233 48 31. U kan haar ook per e-mail bereiken via: sofie.roelandt@igvm.belgie.be.

11) Ik ben een student. Hoe kan ik het Instituut contacteren voor mijn paper, eindwerk,…?

Scholieren en studenten kunnen het Instituut contacteren via het algemeen e-mailadres gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be. Beschrijf uw vraag zo concreet mogelijk: welke studies volgt u, welke opdracht heeft u gekregen, welke vragen heeft u concreet,… Door de grote toevloed van vragen die we ontvangen en de beperkte personeelsbezetting is het voor het Instituut jammer genoeg niet mogelijk om op alle vragen van studenten in te gaan.

12) Ik ben een student en wens stage te doen bij het Instituut. Hoe kan ik een stage-aanvraag indienen?

In principe aanvaardt het Instituut enkel aanvragen voor stages met een zekere duur (minimum 1 maand) en minstens in het kader van hogere studies. Een stage-aanvraag moet een motivatiebrief bevatten, met vermelding van de stageperiode en de verwachtingen van de stagiair, en een curriculum vitae.

De aanvraag kan:

 • Via e-mail worden verzonden naar gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be met als onderwerp: P&O - Stage – ‘uw naam’;
 • Per post  worden verzonden naar het volgende adres: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, ter attentie van de personeelsdienst, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel.

13) Hoe kan ik solliciteren bij het Instituut?

Het heeft geen zin spontaan te solliciteren. Als federale overheidsinstelling moet het Instituut immers werken via Selor, het aanwervingsorgaan van de federale overheid. Wanneer het Instituut iemand wenst aan te werven, staat Selor in voor de selectieprocedure. Meer informatie over de selecties vindt u op de website van Selor (www.selor.be).

Enkel voor aanwervingen op basis van een startbaanovereenkomst (zie www.rva.be voor de voorwaarden) mag het Instituut afwijken van een selectieprocedure via Selor. Vacatures worden in dit geval gepubliceerd via de site van het Instituut, de VDAB, Actiris en Forem. Vacatures worden ook steeds gepubliceerd op de pagina jobs.

14) Hoe kan ik het logo van het Instituut verkrijgen?

Het logo van het Instituut kan worden aangevraagd via gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be.

Publicaties

15) Hoe kan ik publicaties van het Instituut bestellen?

Publicaties van het Instituut bestellen kan via de rubriek publicaties op  deze site of door een e-mail te sturen naar gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be. Van sommige publicaties is er geen papieren versie (meer) beschikbaar.

16) Zijn de publicaties van het Instituut gratis?

Ja. Om hoge verzendingskosten te vermijden verzoeken we bij de bestelling van een groot aantal exemplaren echter wel om de publicaties zelf te komen afhalen. Neem daarom bij een grote bestelling eerst contact op met het Instituut via gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be of op het nummer 02/233 42 65.