Overdraagbaarheid van het ouderschapsverlof op de langstlevende partner

De Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het Instituut om advies gevraagd over voorstel van resolutie nr. 2134/1 over het ouderschapsverlof. Dit voorstel stelt de kwestie aan de orde van de overdraagbaarheid van het saldo van het ouderschapsverlof aan de langstlevende ouder enerzijds, en de toekenning van ouderschapsverlof aan zelfstandigen anderzijds.