Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

14 juli 2010

Tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie zal het programma met betrekking tot de gelijkheid van vrouwen en mannen geconcentreerd zijn rond de volgende prioriteiten:

 • De bestrijding van de loonkloof, de weerspiegeling van de professionele ongelijkheden tussen mannen en vrouwen
  Evenementen:
  Conferentie op 25 en 26 oktober 2010, Paleis der Academiën, Brussel
  Opstellen van een Europees rapport waarin de negen kwantitatieve en kwalitatieve loonkloofindicatoren geactualiseerd worden.
  Uitwerking van een gids van goede praktijken.
  Aanneming van de Conclusies van de EPSCO-Raad in december 2010.
 • De bestrijding van het geweld tegen vrouwen
  Evenementen:
  Top van vrouwelijke ministers van de Europese Unie, 24 november 2010, Brussel
  Conferentie georganiseerd door de Europese Commissie, 25 en 26 november, Brussel
 • De ondersteuning van de nieuwe meerjarenstrategie van de Europese Commissie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen
  Evenementen:
  Informele vergadering van de ministers van gelijke kansen op 26 oktober 2010, Paleis der Academiën, Brussel
  Aanneming van de Conclusies van de EPSCO-Raad in december 2010.

Op wetgevend vlak zal het Belgisch voorzitterschap de onderhandelingen binnen de Raad begeleiden rond het voorstel van richtlijn rond "moederschap" met het oog op het versterken van de bescherming en de veiligheid van zwangere, bevallenen borstvoedinggevende werkneemsters.

Voor meer gedetailleerde informatie over alle activiteiten van het Belgisch voorzitterschap in de tweede helft van 2010 kunt u terecht op de specifiek hieraan gewijde website op het volgende adres: http://eutrio.be/nl

Belgian Presidency of the Council of the European Union

During the Belgian presidency of the European Union the programme regarding gender equality will be focused on the following priorities:

 • Combating the pay gap reflecting the professional inequalities between men and women
  Events:
  Conference on 25 and 26 October 2010, Palais des Académies, Brussels
  European report updating the nine quantitative and qualitative wage gap indicators.
  Good practice guide.
  Adoption of the Conclusions of the EPSCO Council in December 2010
 • Combating violence against women
  Events:
  Summit of female ministers of the European Union, 24 November 2010, Brussels.
  Conference organized with the European Commission, 25 and 26 November 2010, Brussels.
 • Supporting the European Commission's new long-term strategy on gender equality
  Events:
  Informal meeting of equality ministers on 26 October 2010, Palais des Académies, Brussels.
  Adoption of the Conclusions of the EPSCO Council in December 2010.

As regards legislation, the Belgian presidency will conduct the negotiations within the Council concerning the proposition for a directive on "motherhood" aimed at reinforcing the protection and the safety of pregnant women, women who have given birth and breast-feeding women.

For more detailed information about all the activities of the Belgian presidency during the second half of 2010, please visit the specific website at: http://eutrio.be/