Gendergelijkheid: 9 prioritaire thema’s voor de legislatuur 2024-2029

09 februari 2024

Vandaag presenteert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn memorandum voor de federale verkiezingen van juni 2024. Het belicht negen cruciale thema's voor de bevordering van gendergelijkheid in België. Deze aanbevelingen - meer dan zestig concrete maatregelen - moeten een meer inclusieve en gelijke toekomst voor iedereen tot stand brengen.

Als een van dé actoren die toezien op de evolutie van de gendergelijkheid in België, stelt het Instituut een lijst van concrete aanbevelingen voor die partijen bij het opstellen van de partijprogramma’s kunnen hanteren om zo een ambitieus en doeltreffend gendergelijkheidsbeleid te voeren.

Gendergelijkheid blijft een grote uitdaging in België

Het stijgend aantal meldingen van discriminatie op grond van geslacht of gender, de maatschappelijke bewustwording over de omvang van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de nasleep van de #MeToo-beweging, het positieve effect van een meer gelijke taakverdeling in de privésfeer op de werkgelegenheid van vrouwen, of zelfs de verhoogde aandacht voor de genderdimensie in het domein van de gezondheid, … Ze tonen allemaal aan dat de bevordering van gelijkheid en de strijd tegen genderdiscriminatie centraal moeten blijven staan in maatschappelijke ambities.

Deze doelstelling beperkt zich niet alleen tot de portefeuille gendergelijkheid. Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, wijst erop dat "de genderdimensie de meeste beleidsdomeinen doorkruist; of het nu gaat om justitie, sociale zekerheid, werk, het wetgevend kader of dagelijks bestuur, ... De maatregelen die het Instituut voorstelt zouden een rode draad moeten vormen in de plannen van de partijen en in het toekomstige regeerakkoord".

Enkele van de belangrijkste maatregelen die het Instituut aanbeveelt:

 • De gendergelijkheid op de arbeidsmarkt versterken en de loon- en pensioenkloof bestrijden.
 • De gendergelijkheid in de systemen voor de combinatie van werk en privéleven versterken en concrete maatregelen nemen om vaders aan te moedigen meer in de gezinssfeer te investeren.
 • Een gecoördineerd beleid voeren om seksisme te bestrijden en het wettelijk kader ervan aanpassen.
 • De Genderwet aanvullen om deze beter af te stemmen op de uitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd.
 • De strijd tegen online gendergerelateerd geweld opvoeren.
 • Een ambitieus nieuw Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld opstellen.
 • De Feminicidewet uitvoeren.
 • Systematisch rekening houden met de verschillen tussen vrouwen en mannen bij de opmaak van elk onderdeel van het regeringsbeleid ('gender mainstreaming').
 • Op lange termijn financiële middelen en personeel garanderen voor de Zorgcentra na Seksueel Geweld.
 • Een nationaal actieplan 'Gender en Gezondheid' ontwikkelen om de genderdimensie beter te integreren in het gezondheidsbeleid en onderzoek.
 • De wettelijke erkenning en bescherming van de rechten van transgender, non-binaire en intersekse personen versterken.

Volgens directeur Michel Pasteel "wordt de maatschappij vandaag de dag geconfronteerd met een retoriek waarin het streven naar de gelijkheid van vrouwen en mannen en gendergelijkheid in vraag wordt gesteld. Het Instituut roept de politieke partijen op om deze aanbevelingen te steunen en van gendergelijkheid een politieke prioriteit te maken".