Beleidsaanbeveling met betrekking tot de uitvoering van het arrest nr. 2/2016 van het Grondwettelijk Hof over de naamsoverdracht

In deze beleidsaanbeveling zet het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen uiteen op welke wijze de wetgever uitvoering kan geven aan het arrest nr. 2/2016 van 14 januari 2016 van het Grondwettelijk Hof. Bij dit arrest werd artikel 335, § 1, tweede lid, derde zin van het Burgerlijk Wetboek vernietigd. Deze bepaling schrijft voor dat het kind de naam van de vader draagt wanneer er tussen de ouders onenigheid is over de naam van het kind, of wanneer er geen keuze wordt gemaakt. De gevolgen van deze vernietigde bepaling worden tot 31 december 2016 gehandhaafd.