Vrouwen en collectieve opvang bij asiel en migratie

De integratie van een genderdimensie in het collectieve opvangbeleid en de empowerment van vrouwen in de open en gesloten collectieve opvangcentra zijn noodzakelijk voor de realisatie van gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen en voor het bevorderen van gendergelijkheid. Bijgevolg is er nood aan een meer gediversifieerd en flexibel beleid dat rekening houdt met de specifieke noden en behoeften van vrouwen, met de socio-economische positie van vrouwen en mannen in de samenleving en met de machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen.

De aanbevelingen bestaan uit twee delen: algemene aanbevelingen voor een menswaardig en kwaliteitsvolle opvang van vrouwen en mannen en specifieke aanbevelingen m.b.t. vrouwen in de opvangcentra.