Nieuw Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (NAP) 2021-2025

30 november 2021

Op 26 november heeft de Raad van Ministers het nieuw Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (NAP) 2021-2025 aangenomen, dat werd voorgesteld door de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, mevrouw Sarah Schlitz.

Dit ambitieuze NAP is gebaseerd op het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het zogenaamde Verdrag van Istanbul, en op de tot België gerichte aanbevelingen betreffende de tenuitvoerlegging van dit Verdrag. Het omvat 201 maatregelen van de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten.

Het instituut heeft actief deelgenomen aan de uitwerking van dit NAP en zal een belangrijke coördinerende rol spelen bij de follow-up ervan, in samenwerking met de politieke leiders en de federale, gewestelijke en gemeenschapsdepartementen die bij de tenuitvoerlegging van het NAP betrokken zijn. Bij de monitoring van het NAP zal er ook bijzondere aandacht worden besteed aan de samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

Het Instituut is verheugd over de goedkeuring van dit NAP en zal voor de uitvoering van de maatregelen nauw samenwerken met de staatssecretaris voor gendergelijkheid.